Článek byl publikován dne 6. 10. 2009 na www.msmt.cz a naleznete jej zde.
6. října 2009 proběhlo v prostorách MŠMT slavnostní předání certifikátů Férová škola prvním školám. Zástupci MŠMT zde představili opatření na podporu inkluzivního vzdělávání. Certifikát Férová škola je ocenění Ligy lidských práv.
MŠMT podporuje takový přístup škol, který otevírá cestu ke vzdělání a rozvinutí vzdělávacího potenciálu všech dětí, žáků a studentů. Vybudování otevřené školy, která vytváří příležitosti pro každého žáka a žákyni a vychází vstříc jejich vzdělávacím potřebám, vytvoření inkluzivního prostředí v každé škole a zabezpečení vyrovnávacích opatření pro žáky a žákyně, které potřebují speciální podporu, jsou dobrou cestou k tomuto cíli.

MŠMT na akci zastupovala náměstkyně ministryně pro sociální programy ve školství Klára Laurenčíková.

Oceněné školy

Projekt Ligy lidských práv Férová škola je jednou z iniciativ, které vytvářejí standardy pro rozvíjení moderní vzdělávací instituce zajišťující vzdělávání každého dítěte v hlavním vzdělávacím proudu a přirozeném sociálním prostředí. Do projektu Férová škola se může zapojit každá základní škola, která usiluje o naplnění standardů inkluzivní školy.

V roce 2009 získaly certifikát Férová škola tyto ZŠ:

ZŠ Lačnov – Svitavy

WWW stránky školy
Pedagogický sbor k dětem přistupuje jako k rovným partnerům, se kterými spolupracuje na jejich osobnostním rozvoji. Ve škole je nadstandardním způsobem vyučována etická výchova, žáci jsou velmi zdařile vedeni k rozvoji všech klíčových kompetencí. Škola rozvíjí v rámci všech vzdělávacích předmětů multikulturní a osobnostní výchovu. Ve škole jsou vzdělávány i děti, které potřebují vyrovnávací opatření a děti z romské menšiny.

ZŠ Moravská Třebová – Palackého

WWW stránky školy
Škola má nadstandardní přístup k dětem se zdravotními problémy, a to jak po stránce materiální, tak pedagogické. Ocenění si zaslouží dynamicky vedená výuka v jednotlivých předmětech, díky čemuž jsou do vzdělávacího procesu plně zapojovány všechny žákyně a žáci školy.

ZŠ Kanice

WWW stránky školy
Ve výuce stojí za pozornost zejména odborně zdatný a současně lidský přístup k dětem se zdravotním postižením a speciálními potřebami. Pedagogové kladou velký důraz na budování vztahů mezi dětmi ve třídě a ve škole a vytvářejí tak prostředí, v němž jsou pozitivně přijímány všechny děti, včetně těch se zdravotním postižením či z odlišného sociálního a kulturního prostředí.

ZŠ Břeclav – Na Valtické

WWW stránky školy

Jednou z hlavních priorit školy je podpora mimoškolních aktivit a kreativita pedagogů při vedení mimoškolních akcí. Škola se snaží zapojit do svých aktivit nejen rodiče vzdělávaných dětí, ale i širší břeclavskou veřejnost. V tomto ohledu je možné ZŠ Břeclav – Na Valtické vnímat jako komunitní. Škola podporuje vzdělávání dětí se sociálním znevýhodnění a vytváří veškeré potřebné podmínky pro rozvoj osobnosti a vzdělávacího potenciálu všech svých žákyň a žáků.

děti, inkluzivní vzdělávání, školství, vzdělávání, žáci