Centrum advokacie duševně postižených (MDAC) uspořádalo 24. dubna v Praze první setkání zástupců nevládních organizací. Jeho cílem bylo zahájení odborné diskuse o problémech a nedostatcích současného systému opatrovnictví a řízení o způsobilosti k právním úkonům. Setkání se zúčastnila desítka organizací, které se věnují právům osob s duševním onemocněním, s mentálním postižením ale i klientům se závislostí nebo poškozením mozku následkem úrazu.

Česká republika by měla do konce tohoto roku ratifikovat mezinárodní Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením. Z té mimo jiné vyplývá povinnost stran zajistit, aby způsobilost k právním úkonům osob se zdravotním postižením byla uznána a uplatňována ve všech oblastech života na rovnoprávném základě s ostatními. Další plánovaná setkání MDAC s partnerskými organizacemi tedy budou věnována diskusi o tom, jaké změny by měly proběhnout v systému opatrovnictví, aby právní úprava odpovídala principům této mezinárodní úmluvy.

způsobilost