Standardy certifikátu Férová škola obsahují informace pro pedagogy o tom, jaké jsou základní zásady Certifikátu, jak je možné se přihlásit a jaké úsilí je nutné vynaložit, aby školy získaly titul “Férová škola.”.

Férová škola – značka otevřenosti a integrace

Na základě poznatků o vzdělávání romských dětí v českém základním školství připravila Liga lidských práv certifikát Férová škola. Pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bude udělen základním školám, kde jsou dodržována lidská práva, kde nedochází k diskriminaci a kde jsou integrováni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. To jsou totiž základní principy Férové školy.

Samotný proces certifikace není složitý. Naplnění náročných standardů je ovšem výzvou pro školy, jejichž přístup k žákům, rodičům i zaměstnancům respektuje lidská práva a inkluzivní vzdělávání. Tedy atributy rovného přístupu žáků k plnohodnotnému vzdělání. Základní škola, která se chce o udělení Certifikátu ucházet, musí svůj provoz a školní život uvést v soulad se Standardy Férové školy. Ve chvíli, kdy škola standardy naplní, navštíví školu komise složená z odborníků v oblasti pedagogiky a práva. Ta rozhodne o tom, zda Certifikát škole udělí. Odměnou získá škola při slavnostní ceremonii nejen prestiž, ale i oprávnění používat logo certifikátu Férová škola při své prezentaci na internetu, na školní budově, na hlavičkovém papíře a dalších materiálech. Certifikované školy a jejich zástupce budeme ve spolupráci s Ministerstvem školství propagovat také na webových stránkách Férové školy.

Zájemci o udělení Certifikátu se mohou od 6. května 2008 hlásit do certifikačního řízení. Přihlášku lze nalézt ve standardech certifikátu Férová škola nebo na www.ferovaskola.cz.

Standardy certifikátu Férová škola a veškeré bližší informace jsou k dispozici na stránkách www.ferovaskola.cz . S dotazy se můžete obracet také na pedagogickou konzultantku Ligy Marii Horáčkovou:
e-mailem: mhorackova@llp.cz
telefonicky: 777 621 227

Certifikát Ligy lidských práv – Férova škola.pdf – volně ke stažení

Použitá literatura a zdroje:
CANFIELD, J.: Hry pro výchovu k odpovědnosti a sebedůvěře. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-71781-94-0. s. 380.
CANFIELD, J.: Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků: příručka pro učitele, vychovatele a rodiče. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-71781-36-3. s. 197.
CAPPONI, V., Novák, T.: Sám sobě mluvčím: jak prezentovat sám sebe. Praha: Grada, 1994, ISBN 80-71690-64-3. s. 151.
HERMOCHOVÁ, S.: Hry pro život: sociálně psychologické hry pro děti a mládež. Praha: Portál, 1995. ISBN 80-71780-42-1. s. 174.
HORVATHOVÁ, J.: Základní informace o dějinách a kultuře Romů. Praha: MŠMT, 1998.
HUBINGER, V., HONZÁK, F., POLIŠENSKÝ, J.: Národy celého světa. Praha: MF, 1998. ISBN 23-011-85.
CHROMÝ, Z.: Abeceda moudrosti. Brno: Proxima, 1993. s. 478.
Jsme přece lidé, ne?, Datapont: Slovo 21, 2007. ISBN 978-80-239-8605-1.
KUČEROVÁ, S.: Českoslovenství, středoevropanství, evropanství 1918-1998: úvahy, svědectví a fakta. Brno: Konvoj, 1998. ISBN 80-85615-26-6. s. 536.
KUČEROVÁ, S.: Člověk, hodnoty, výchova: kapitoly s filosofie výchovy. Brno: Vlastním nákladem, 1996. ISBN 80-85668-34-3. s. 231.
MÍČEK, L.: Sebevýchova a duševní zdraví. Praha: SPN,1976. s. 200.
MLADÁ, J., PODROUŽEK, L.: Prvouka pro 2. ročník základní školy. Praha: SPN, 1998. ISBN 80-7235-013-7. s. 79.
MUZEUM ROMSKÉ KULTURY. Romové-Tradice a současnost. Brno: Svan, 1999. ISBN 80-859556-14-4. s. 92.
NOVÁK, T.: Sám proti agresi. Praha: Grada Publishing, 1996. ISBN 80-71692-53-0. s. 123.
PORTMANNOVÁ, R.: Hry pro tvořivé myšlení. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-876-7. s. 118.
ŠTĚPAŘOVÁ, E.: Specifika romské rodiny. Výukový text.
VALIŠOVÁ, A.: Asertivita v rodině a ve škole, aneb Zásady přímého jednání mezi dětmi, rodiči a učiteli. Jinočany: H&H,1998. ISBN 80-8602-41-2. s. 181.
VALIŠOVÁ, A.: Hry s odkrytými kartami aneb Otevřená komunikace: cvičebnice pro rozvíjení dobrých mezilidských vztahů. Praha: Pansofia, 1998. ISBN 80-71781-94-0. s. 380.

Projekt je financován z prostředků Evropské Unie v rámci programu Transition Facility 2005 v rámci výzvy Podpora implementace antidiskriminačního zákona a antidiskriminačního acquis nestátními neziskovými organizacemi.
Tento dokument byl vytvořen za pomoci Evropské Unie. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědná Liga lidských práv a nelze jej v žádném případě požadovat za názor Evropské Unie.
Michal Čermák, Marie Horáčková, Pavla Špondrová

Článek vyšel dne 6.5.2008 na www.rvp.cz, naleznete jej zde (článek byl rovněž zveřejněn dne 23.5.2008 v časopise Moderní vyučování).

děti, inkluzivní vzdělávání, školství, učitel, vzdělávání, žáci