Řízení o způsobilosti k právním úkonům

Poukazujeme na konkrétní problémy právní úpravy a aplikační praxe v řízení o způsobilosti k právním úkonům z hlediska ochrany lidských práv.

Formulujeme šestnáct konkrétních doporučení de lege ferenda, která by dle našeho názoru měla být reflektována v nové právní úpravě řízení o způsobilosti k právním úkonům.

> Systémové doporučení Ligy lidských práv č. 8 z roku 2009