Neočkovali dítě kvůli obavám z autismu a dostali pokutu

Když se manželům X narodila v roce 2007 dcerka, byli rozhodnutí nenechat ji očkovat hexavakcínou z důvodu svého svědomí a přesvědčení o nejlepším zájmu nezletilé při ochraně jejího zdraví. Za nesplnění povinného očkování dostali každý z nich pokutu od hygienické stanice a dohromady měli zaplatit 14.000 Kč.

Matka dítěte dlouhodobě pracuje jako certifikovaná dětská terapeutka autistických dětí. Je spoluautorkou knihy o autismu, své zkušenosti sdílela v řadě článků i v televizních a rozhlasových pořadech o autismu, vystupovala na konferencích u nás i v zahraničí. Za svoji praxi si vyslechla desítky příběhů rodičů, kteří spojují autismus jejich dítěte s očkováním, a někteří rodiče v zahraničí dosáhli i soudního potvrzení spojitosti autismu jejich dítěte s očkováním a finančního odškodnění. Setkala se i s rodiči, kterým jejich dítě po očkování ochrnulo.

Oba rodiče jsou přesvědčeni, že pro dítě je nejlepší přirozeně vytvořená imunita, kterou by očkování mohlo narušit. Jejich dcera je zdravé dítě, které navštěvuje lékaře většinou jen na preventivních prohlídkách. Její rodiče nedůvěřují očkovacímu systému v České republice, který podle jejich názoru zcela podceňuje rizika očkování. Stěžovatelé jsou přesvědčeni, že očkování může být nebezpečné a že jim nikdo nemůže zaručit, že jejich dítě neutrpí po očkování závažnou újmu.

Svědomí a pevné přesvědčení nedovolilo rodičům očkovat svoji dceru a odmítnutím očkování chtějí chránit její zdraví

Nicméně za nesplnění očkovacího kalendáře s nimi bylo zahájeno přestupkové řízení a každému z rodičů hygienická stanice uložila pokutu 6.000 Kč a povinnost uhradit náklady řízení 1.000 Kč. Ministerstvo zdravotnictví poté výši pokuty snížilo na 4.000 Kč. Proti uložení pokuty se rodiče bránili správní žalobou a ani soudy neměly stejný názor. Nakonec ale Nejvyšší správní soud rozhodl, že pokuta byla oprávněná.

Manželé se rozhodli obrátit na Ústavní soud, kde se dovolávají své svobody myšlení a svědomí a svého konzistentního přesvědčení, které má jak racionální, tak i filosofickou povahu. Odkazují na jiné rozhodnutí Ústavního soudu (sp. zn. III. ÚS 449/06), které výhradu svědomí připouští. Navrhli Ústavnímu soudu zrušení ustanovení zákona o ochraně veřejného zdraví, které nařizuje povinné očkování.

Podniknuté kroky:

> 2008 – Rodiče odmítli nechat svoji dcerku očkovat.

> 2009 – Uložení pokuty Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje ve výši 6.000 Kč každému z rodičů a po podání odvolání následné snížení pokuty Ministerstvem zdravotnictví na 4.000 Kč, celkem tedy rodina musela platit i s náklady řízení 10.000 Kč, proti čemuž rodiče podali správní žalobu.

> 2010 – 2013 – Městský soud v Praze žalobě vyhověl a rozhodnutí ministerstva zrušil. Ministerstvo proti rozsudku podalo kasační stížnost a Nejvyšší správní soud po posouzení podobné věci v rozšířeném senátu rozhodnutí Městského soudu zrušil. Městský soud v Praze poté vydal nový rozsudek, kterým žalobu zamítl. Následnou kasační stížnost rodičů Nejvyšší správní soud zamítl a ti se proto obrátili na Ústavní soud.

> září 2014 – Senát Ústavního soudu (I. ÚS 1253/14) postoupil návrh rodičů na zrušení § 46 zákona o ochraně veřejného zdraví a souvisejícího ustanovení přestupkového zákona plénu Ústavního soudu (sp. zn. Pl. ÚS 19/14).

> listopad 2014 – Veřejná ochránkyně práv podala Ústavnímu soudu své vyjádření, podle kterého by navrhované zrušení ustanovení zákona nemuselo nutně zpochybnit samotný systém povinného očkování v ČR, ale mohlo by naopak otevřít tolik potřebný prostor pro jeho revizi vycházející ze seriózní odborné diskuze k potřebnosti stávajícího rozsahu povinného očkování v porovnání s riziky neočkování a s přihlédnutím k možným nežádoucím účinkům očkování.

> únor 2015 – Plénum Ústavního soudu zamítlo návrh stěžovatelů na zrušení zákonné povinnosti očkování a sankcí za neočkování dětí. Samotnou stížností na porušení práv stěžovatelů se bude zabývat ještě senát soudu.

> leden 2016 – Senát Ústavního soudu rozhodl o tom, že ústavní stížnost je důvodná a zrušil rozhodnutí Městského soudu v Praze a Nejvyššího správního soudu, věc nyní bude znovu řešit Městský soud v Praze.

Případ je otevřen