Stanovy spolku

Liga lidských práv >> O nás >> Stanovy spolku

čl. I

Název a sídlo

Liga lidských práv, zkráceně Liga (dále jen „spolek“) má své sídlo v Brně. Anglický ekvivalent jeho jména zní: League of Human Rights.

 

čl. II

Vize a účel spolku

1. Vizí spolku je společnost, v níž jsou v běžném životě dodržována lidská práva a v níž se v případě jejich porušení může jednotlivec účinně bránit.

2. Účelem spolku je zejména:

a) ochrana lidských práv a základních svobod,

b) prosazování lidských práv pro zlepšení kvality a důstojnosti života za pomocí výzkumu, vzdělávání, vedení strategických případů právní cestou, předkládaní argumentů a řešení.

3. Veškerá činnost spolku je založena na principu nestrannosti, nezávislosti, otevřenosti a nediskriminace.

 

čl. III

Činnost spolku

1. Hlavními činnostmi spolku, skrze něž naplňuje svou vizi a účel, jsou: výzkum a vzdělávání zejména v oblasti lidských práv; pomoc obětem porušování lidských práv skrze poradenství a vedení strategických případů; analýza, komentování a propagace právních instrumentů na ochranu lidských práv; praktická spolupráce s jinými subjekty na národní a mezinárodní úrovni; pořádání seminářů, přednášek a konferencí směřujících především k prevenci porušování lidských práv; organizování kampaní a petičních aktivit; propagace aktivit spolku a osvěta v oblasti lidských práv např. prostřednictvím benefičních akcí a informování veřejnosti; vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších instrumentů; účast na konzultačních a rozhodovacích procesech týkajících se ochrany lidských práv; účast ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany lidských práv, životního prostředí, spotřebitele, kulturních památek, jakož i jiných veřejných zájmů; zastupování v řízeních na ochranu před diskriminací z libovolného chráněného důvodu; zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví; vystupování jako právnická osoba oprávněná chránit zájmy spotřebitelů.

2. Vedlejšími činnostmi spolku jsou další aktivity neuvedené v odst. 1 tohoto článku.

čl. IV

Členství ve spolku

1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let. Spolek může mít maximálně šedesát členů. Prvními členy se automaticky stávají členové přípravného výboru.

2. Členství ve spolku vzniká schválením písemné přihlášky valnou hromadou. Každá přihláška musí být opatřena podpisy alespoň tří stávajících členů spolku.

3. O přijetí člena spolku může valná hromada hlasovat nejdříve jeden rok od podání přihlášky výboru dle předešlého odstavce. V době mezi podáním této přihlášky a rozhodnutím o ní má kandidát na člena spolku právo účastnit se zasedání valné hromady, předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku a podílet se na praktické činnosti spolku. V téže době má kandidát na člena spolku povinnost dodržovat stanovy, plnit rozhodnutí orgánů spolku, aktivně hájit zájmy spolku dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, jež by byly v rozporu se zájmy spolku nebo mohly vážně poškodit jeho pověst; pokud tyto povinnosti poruší, může výbor jeho přihlášku odmítnout i před hlasováním valné hromady o ní.

4. Člen spolku má právo:

a) účastnit se zasedání valné hromady a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,

b) volit další orgány spolku,

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,

d) podílet se na praktické činnosti spolku.

5. Člen spolku je povinen:

a) dodržovat stanovy a plnit rozhodnutí orgánů spolku,

b) platit členské příspěvky, jsou-li stanoveny,

c) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, jež by byly v rozporu se zájmy spolku nebo mohly vážně poškodit jeho pověst,

d) aktivně a pravidelně se účastnit zasedání orgánů spolku, jejichž je členem a přispívat ke zlepšení jejich práce.

6. Seznam členů spolku vede výbor. Seznam členů je veřejný.

7. Členství ve spolku zaniká zejména:

a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena spolku výboru spolku,

b) úmrtím člena spolku,

c) zánikem spolku.

8. Členství ve spolku zanikne také rozhodnutím valné hromady o vyloučení člena spolku. Valná hromada může o vyloučení člena hlasovat, pokud poruší stanovy, jedná proti zájmům spolku nebo pokud se nezúčastnil dvou po sobě jdoucích zasedání valné hromady.

9. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od zániku členství.

čl. V

Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří:

a) valná hromada,

b) výbor,

c) rada,

d) revizor.

  

čl. VI

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku sestávajícím ze všech jeho členů.

2. Valná hromada rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku, zejména:

a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,

b) schvaluje strategii spolku na nadcházející období,

c) schvaluje výroční zprávu a účetní uzávěrku spolku za předcházející rok,

d) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,

e) volí a odvolává členy výboru,

f) volí jednoho z členů rady,

g) stanovuje členské příspěvky,

h) rozhoduje o založení nových právnických osob a účasti spolku v právnických osobách již existujících,

i) rozhoduje o zániku spolku.

3. Na svém nejbližším hlasování může valná hromada změnit jakékoliv rozhodnutí výboru, pokud by tato změna neměla závažné negativní dopady.

4. Valná hromada zasedá pravidelně jednou ročně; toto zasedání svolá člen výboru pověřený svoláváním zasedání valné hromady. Mimo pravidelných zasedání je člen výboru pověřený svoláváním zasedání valné hromady povinen do jednoho měsíce svolat mimořádné zasedání valné hromady, pokud ho o to písemně požádá alespoň jedna třetina členů spolku, jiný člen výboru nebo rada.

5. Informaci o konání zasedání valné hromady zasílá člen výboru pověřený svoláváním zasedání valné hromady členům spolku a jiným osobám, které mají právo se zasedání účastnit, písemně nebo elektronickou poštou, a to nejpozději čtrnáct dní před jeho konáním; součástí této informace je návrh programu zasedání. Nejpozději pět dní před zasedáním valné hromady je člen výboru pověřený svoláváním zasedání valné hromady povinen poslat osobám uvedeným ve větě první, způsobem stanoveným tamtéž, návrhy materiálů, které budou předloženy ke schválení.

6. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud se jejího zasedání účastní nadpoloviční většina všech členů spolku. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li stanoveno jinak; každý člen spolku má jeden hlas a jednotlivé hlasy jsou si rovny. O zániku spolku a přihláškách nových členů rozhoduje valná hromada nadpoloviční většinou všech členů spolku.

7. Na počátku zasedání zvolí valná hromada předsedajícího, který zasedání řídí. Z každého zasedání valné hromady je pověřeným členem pořízen zápis. Tento zápis je následně ověřen dvěma členy přítomnými na daném zasedání, odlišnými od zapisovatele.

  

čl. VII

Výbor

1. Výbor je statutárním orgánem spolku tvořeným minimálně dvěma členy, jehož úkolem je zajištění každodenního fungování spolku a plnění jeho cílů vytýčených ve strategii. Výbor je odpovědný valné hromadě.

2. Funkční období členů výboru je tříleté. Členem výboru může být zvolena také osoba, která není členem spolku.

3. Každý člen výboru je oprávněn jednat za spolek ve všech věcech samostatně, není-li v těchto stanovách stanoveno jinak. Za spolek může jednat rovněž členem výboru zmocněný zaměstnanec spolku.

4. Výbor určí, který z jeho členů je pověřený právně jednat vůči zaměstnancům spolku, který je pověřený svoláváním zasedání valné hromady, a který je pověřený jednáním vůči radě.

5. Členové výboru mají stejné povinnosti jako běžní členové spolku, zejména pak povinnost:

a) aktivně a pravidelně se účastnit zasedání valné hromady,

b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, jež by byly v rozporu se zájmy spolku nebo mohly vážně poškodit jeho pověst.

6. Člen výboru pověřený právně jednat vůči zaměstnancům spolku rozhoduje o vzniku, zániku a změnách pracovněprávních vztahů se zaměstnanci spolku.

7. Člen výboru pověřený svoláváním zasedání valné hromady je povinen:

a) svolávat zasedání valné hromady v souladu s čl. VI odst. 5 těchto stanov,

b) vést řádně agendu valné hromady,

c) archivovat veškeré zápisy za zasedání valné hromady,

d) jednou za tři roky předložit valné hromadě ke schválení strategii spolku v souladu s čl. X těchto stanov.

8. Člen výboru pověřený jednáním vůči radě je povinen:

a) zajišťovat řádnou komunikaci mezi výborem a radou,

b) informovat radu v otázkách projektových žádostí a záměrů v souladu s čl. VIII odst. 10 těchto stanov,

c) předkládat radě ke schválení a vyjádření otázky uvedené v čl. VIII odst. 8 a 9 těchto stanov,

d) archivovat veškeré zápisy za zasedání rady,

e) jednou za tři roky předložit radě ke schválení strategii spolku v souladu s čl. X těchto stanov.

9. Nad rámec běžného chodu spolku rozhoduje výbor:

a) o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,

b) v otázkách spolupráce spolku s jinými osobami,

c) v otázkách správy spolkem založených právnických osob,

d) o provozování kanceláře spolku.

10. Výbor povinně konzultuje s radou záměry k jednání zmíněné v čl. VIII odst. 8 písm. c) až f) těchto stanov.

  

čl. VIII

Rada

1. Rada je kontrolním orgánem spolku tvořeným třemi až sedmi členy, jehož úkolem je dohlížet na činnost orgánů spolku, naplňování vize a účelu spolku, a na základě svých možností přispívat k jejich zlepšení.

2. Nadpoloviční většina členů rady je tvořena osobami, které nemají z činnosti spolku, jím založených osob ani s ním úzce spolupracujících osob žádný majetkový prospěch; tato podmínka musí být splněna také u všech osob blízkých těmto členům rady. Pokud je výsledkem volby člena porušení povinnosti podle věty předcházející, k takové volbě konkrétního člena se nepřihlíží.

3. Jeden člen rady je volen valnou hromadou. Zbytek svých členů volí rada sama, přičemž přihlíží k návrhům osob spolkem založených a jiných osob, které se spolkem úzce spolupracují. Prvními členy rady se automaticky stávají dosavadní členové spolku.

4. Členem rady může být zvolena také osoba, která není členem spolku. Členem rady nemůže být člen výboru.

5. Funkční období člena rady je tříleté; nikdo nemůže být členem rady zvolen více než dvakrát za sebou.

6. Pokud počet členů rady klesne pod počet stanovený v prvním odstavci nebo pokud počet jejich členů, kteří nemají z činnosti spolku, jím založených právnických osob ani s ním úzce spolupracujících osob žádný majetkový prospěch přestane tvořit nadpoloviční většinu, není rada usnášeníschopná.

7. Není-li rada usnášeníschopná, přecházejí její pravomoci dočasně na valnou hromadu.

8. Členové rady mají právo:

a) účastnit se zasedání valné hromady,

b) podílet se pomocí rad a konzultací na praktické činnosti spolku.

9. Členové rady mají povinnost:

a) účastnit se všech zasedání rady,

b) dodržovat stanovy a plnit rozhodnutí orgánů spolku,

c) dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, jež by byly v rozporu se zájmy spolku nebo mohly vážně poškodit jeho pověst

10. Valná hromada může odvolat člena rady, pokud neplní své povinnosti dle předešlého odstavce.

11. Předchozí souhlas rady je vyžadován:

a) k veškerým změnám stanov dotýkajících se jejích pravomocí,

b) ke schválení strategie spolku

c) k jednorázovému nákupu majetku v hodnotě převyšující 100 000 Kč,

d) k investici s ročním rozpočtem převyšujícím 200 000 Kč; toto pravidlo se nevztahuje na uzavírání pracovních a jim obdobných poměrů,

e) k získání či poskytnutí jakékoliv půjčky či úvěru,

f) k trvalému snížení finanční rezervy,

g) podání projektové žádosti s ročním rozpočtem převyšujícím 3 000 000 Kč.

Předmětné dokumenty a ostatní návrhy jsou radě předloženy v dostatečném předstihu před zasedáním valné hromady nebo okamžikem vykonání předmětného jednání.

12. Rada sděluje své stanovisko:

a) ke všem chystaným změnám stanov,

b) k účetní uzávěrce,

c) k ostatním návrhům, které budou projednávány na zasedání valné hromady, pokud to uzná za potřebné.

Předmětné dokumenty a ostatní návrhy jsou radě předloženy v dostatečném předstihu před zasedáním valné hromady.

13. Radě jsou zpětně oznamovány veškeré podané projektové žádosti.

14. Rada je usnášeníschopná, pokud se jejího zasedání účastní nadpoloviční většina jejích členů a většinu z přítomných tvoří členové, kteří nemají z činnosti spolku, jím založených právnických osob ani s ním úzce spolupracujících osob žádný majetkový prospěch. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou všech svých členů; každý člen rady má jeden hlas a jednotlivé hlasy jsou si rovny.

15. Rada si ze svého středu zvolí člena, který je pověřený svoláváním jejího zasedání a řízením jeho průběhu a člena, který je pověřený jednáním vůči ostatním orgánům spolku.

16. Rada zasedá alespoň čtyřikrát do roka; toto zasedání svolává člen rady pověřený svoláváním zasedání rady. Mimo pravidelných zasedání je člen rady pověřený svoláváním zasedání rady povinen do měsíce svolat mimořádné zasedání rady, pokud ho o to písemně požádá jiný člen rady nebo výbor.

17. Na každém zasedání jsou projednávány aktuální otázky týkající se činnosti spolku a jednou za rok na něm probíhá evaluace plnění cílů stanovených ve strategii spolku a strategií jednotlivých témat.

18. Z každého zasedání rady je pověřeným členem pořízen zápis. Tento zápis je následně ověřen dvěma členy přítomnými na daném zasedání, odlišnými od zapisovatele.

19. Pokud rada v rámci své působnosti zjistí jakékoliv nedostatky, je povinna na ně neprodleně upozornit výbor. Pokud výbor nepřijme odpovídající opatření k nápravě daných nedostatků, může rada svolat mimořádné zasedání valné hromady; ustanovení čl. VI odst. 5 těchto stanov se použije obdobně.

 

čl. IX

Revizor

1. Revizor je kontrolním orgánem spolku, jenž kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí valné hromady. Revizor dohlíží zejména na:

a) stav financí,

b) řádné vedení účetnictví.

2. V případě, že revizor zjistí nedostatky, je oprávněn pořádat výbor o svolání valné hromady. Takto svolaná valná hromada musí projednat připomínky revizora, a pokud je shledá oprávněnými, přijmout odpovídající opatření k nápravě.

3. Revizora volí valná hromada na dobu dvou let.

4. Funkce revizora může být nahrazena institutem nezávislého externího auditu, přičemž auditor disponuje stejnými oprávněními, jako řádný revizor.

 

čl. X

Strategie spolku

1. Dílčí krátkodobé cíle si stanovuje spolek ve strategii, za jejíž vytvoření a realizaci odpovídá výbor. Strategie spolku je zpracovávána zpravidla na období tří let.

2. Mimo členů výboru a členů spolku se na tvorbě strategie spolku mohou podílet také členové rady s poradním hlasem.

3. Strategie spolku na nadcházející strategické období je výborem zpracována a postoupena ke schválení radě a valné hromadě nejpozději tři měsíce před koncem stávajícího strategického období.

4. V návaznosti na strategii spolku jsou zpracovávány strategie jednotlivých témat, jimiž se spolek v rámci své činnosti zabývá. Stejně jako v případě strategie spolku i v případě strategií jednotlivých témat se mohou na jejich tvorbě podílet členové rady.

  

čl. XI

Kanceláře spolku

Valná hromada může rozhodnout o provozování kanceláře spolku mimo jeho sídlo. Kancelář je organizační jednotkou spolku, která není samostatnou právnickou osobou, nemá právní subjektivitu a není oprávněna jednat svým jménem.

 

čl. XII

Hospodaření spolku

1. Příjmy spolku tvoří příspěvky jeho členů, jsou-li stanoveny, dary, granty, dotace a další příjmy z jeho činnosti v souladu s jeho vizí a účelem.

2. Výdaje spolku jsou zaměřeny a na realizaci účelu spolku a v souladu s formami jeho činnosti.

 

čl. XIII

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž vize a účel jsou blízký účelu spolku.

 

čl. XIV

Účinnost

 

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem 1. prosince 2014

 

V Brně dne 1. prosince 2014

 

 

Zapsala: Monika Tannenbergerová                                                                     Ověřil: David Zahumenský