Článek byl publikován dne 27. 11. 2009 na www.novinky.cz a naleznete jej zde.
Liga lidských práv vybízí k zapojení do projektu „Férová škola“. V rámci projektu je používán Certifikát Férová škola jako nástroj, kterým se Liga lidských práv snaží standardizovat podmínky v oblasti lidských práv, diskriminace a inkluzivního vzdělávání v rámci systému českého základního školství.
Certifikát, který Liga lidských práv vytvořila společně s odborníky v oblasti pedagogiky na základě zkušeností ze zahraničí, je udělován pod záštitou ministerstva školství základním školám, které nabízejí individuální přístup a rovné příležitosti pro všechny děti, snaží se integrovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a dodržují lidská práva. Cílem projektu je zajistit, aby šanci zařadit se do hlavního vzdělávacího proudu a rozvinout svůj plný potenciál dostalo větší množství dětí.

Certifikát Férová škola zatím získaly čtyři školy (ZŠ Kanice, ZŠ Břeclav – Na Valtické, ZŠ Moravská Třebová – Palackého 1351 a ZŠ Svitavy – Lačnov), které podporují integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. O tom, které ze škol přihlášených do projektu Férová škola Certifikát dostanou, rozhodovala během roku tříčlenná komise složená z odborníků v oblasti práva a rovných příležitostí ve vzdělávání. Komise hodnotila zejména to, jak škola pečuje o děti se speciálními vzdělávacími potřebami a jakým způsobem vyučuje multikulturní výchovu, protože právě ta by měla být zaměřena na odstraňování předsudků a intolerance.

Na novém webu projektu (www.ferovaskola.cz), kde naleznete mnoho zajímavých informací, včetně podmínek zapojení, Liga lidských práv uvádí: „Za jeden z nejsilnějších nástrojů moderního vzdělávání považujeme individuální integraci žáků. Proto podporujeme a oceňujeme školy, které vytvářejí spravedlivé prostředí pro všechny děti a snaží se využít potenciálu každého jedince.“ A vyzývá: „Zapojte se i vy do projektu Férová škola! Dejte vědět světu, že vaše škola netrpí předsudky!“

děti, inkluzivní vzdělávání, školství, vzdělávání, žáci