PRAVOMOCI POLICISTŮ A STRÁŽNÍKŮ

aneb co po vás může policista chtít?

 

Zákon o Policii ČR i zákon o obecní policii stanovuje pro policisty i strážníky mnoho konkrétních oprávnění i povinností. Ty jsou nezbytné pro efektivní výkon jejich funkcí. Při něm by policisté a strážníci měli s občany spolupracovat. Proto je důležité, aby jejich vzájemný vztah byl vyvážený, aby obě strany měly určitá práva i určité povinnosti. O povinnostech policistů a strážníků jsme pojednali jinde, teď přichází na řadu naopak jejich oprávnění.

Policisté i strážníci mají poměrně široké pravomoci (oprávnění), kterých mohou při své práci využívat; nesmí je ale zneužívat. Vždycky musí jednat v mezích zákonů a nesmí jednat svévolně, tedy podle toho, co je zrovna napadne.

 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLO

Policisté patří mezi osoby, které vykonávají veřejnou moc, a proto i pro ně platí základní pravidlo, vyjádřené v Ústavě ČR: „Státní moc lze uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.“

A naopak pro občany platí: „Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“

To znamená, že vy jako občan se můžete chovat, jak chcete, pokud neporušujete zákon. Zákon tedy stanovuje meze pro vaše chování, které nesmíte překročit. Pro státní úřady, instituce a jiné orgány státu – včetně policistů nebo strážníků – ale platí úplný opak: mohou činit jen to, co jim zákon výslovně povolí a umožní. Každé jejich jednání musí mít oporu v zákoně.

Tyto zásady jsou potvrzeny hned na úvod našich nejdůležitějších právních předpisů: Ústavy České republiky (čl. 2 odst. 3 a 4) a Listiny základních práv a svobod (čl. 2 odst. 2 a 3).

Zákon pro policisty stanovuje jak oprávnění, tak povinnosti.

Policisté ho při své činnosti musí respektovat, nemohou ho překračovat. Nemohou zneužívat svého postavení a osobovat si oprávnění, která jim podle zákona nenáleží. Svá oprávnění podle zákona si nemohou ani rozšiřovat nad meze, které jim zákon stanoví.

Výše uvedené se vztahuje i na strážníky.

K základním povinnostem policistů a strážníků viz také zde.

UPOSLECHNUTÍ VÝZVY

Povinnost uposlechnout výzvy policisty nebo strážníka patří mezi základní nástroje, které umožňují reálné fungování policie a naplňování jejich funkcí (včetně ochrany života a majetku občanů). Kdyby je nikdo neposlouchal, byla by jejich práce zbytečná. Občané by naopak s policisty i strážníky měli ideálně spolupracovat, a to nejlépe dobrovolně, ne jen proto, že to mají stanovené zákonem.

Avšak pro všechny případy platí, že každý musí bez zbytečného odkladu a bezplatně uposlechnout výzvy, pokynu nebo žádosti policisty. Výjimka se vztahuje na situace, kdy nějaký právní předpis stanoví něco jiného. Například vás policista obecně může vyzvat k podání vysvětlení, ale vy máte za určitých okolností právo odmítnout – v takovém případě vás tedy policista k vysvětlení nutit nemůže.

Pokud byste odmítli uposlechnout policistovy výzvy (aniž byste na to ze zákona měli právo), může policista váš odpor překonat. Způsob, jakým by tak učinil, by závisel na konkrétních okolnostech – policista sice může použít i sílu, ale ne vždy je to nutné a přiměřené.

Platí povinnost uposlechnout výzvy i pro výzvu strážníka?

Ano, platí. Každý je povinen uposlechnout výzvy strážníka, když provádí zákrok. Zákroky zahrnují jen případy, kdy strážník používá sílu nebo tím hrozí a kdy nejdříve zvolá „Jménem zákona“ a přidá odpovídající výzvu.

Ovšem pro ostatní případy mohou strážníci využít povinnosti každého poskytnout jim pomoc, se kterou mohou docílit stejného výsledku.

Co všechno se mi může stát, když neuposlechnu výzvy?

V případě neuposlechnutí výzvy, tedy pokud kladete odpor, policista může váš odpor překonat (viz výše).

Kromě toho se tak ale dopouštíte i přestupku neuposlechnutí výzvy úřední osoby (podle § 47 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích), za který vám může hrozit pokuta až do výše 5000 Kč. To platí pro neuposlechnuté výzvy jak policistů, tak strážníků.

PROKÁZÁNÍ TOTOŽNOSTI

Výzva k prokázání vaší totožnosti je nepochybně jednou z nejčastějších, kterou můžete z policejních úst slyšet.

Prokázáním totožnosti se myslí zjištění vašeho jména a příjmení, data narození; popřípadě také adresy místa vašeho pobytu, rodného čísla a státní příslušnosti. Ne vždy je ale nutné uvádět všechny tyto údaje. Naopak je třeba postupovat přiměřeně a nezasahovat do vašich práv víc, než je nezbytné.

Také způsoby, jakými můžete výše uvedené údaje doložit, jsou různé. Nejčastěji se asi budete prokazovat svým občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti. Může se ale stát, že se policisté i spokojí i s tím, že se za vás zaručí někdo jiný, kdo vás zná a komu samozřejmě mohou věřit i oni.

K prokázání totožnosti vás policisté mohou vyzvat jedině v případech, které přesně stanovuje zákon. Vždy by vám navíc sami od sebe měli sdělit, jaký konkrétní důvod pro tuto výzvu uplatňují.

Toto vše platí i pro strážníky, kteří také mohou požadovat, abyste jim prokázali svou totožnost. Tento požadavek však ve srovnání s policisty mohou uplatnit v méně případech.

Kdy máte povinnost prokázat totožnost policistovi?

K prokázání totožnosti vás policista může vyzvat v těchto případech:

 • jste podezřelí ze spáchání trestného činu nebo přestupku,
 • je od vás vyžadováno podání vysvětlení,
 • odpovídáte popisu hledané nebo pohřešované osoby. Pozor, tento důvod bývá v praxi velice často zneužíván. Proto pokud se vám zdá, že jde jen o záminku, trvejte na tom, aby vám policista sdělil, které konkrétní hledané osobě se podobáte. Sami si to můžete ověřit na webových stránkách Policie ČR,
 • zdržujete se v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu nebo pře­stupku, k požáru anebo jiné mimořádné události,
 • oznamujete podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku,
 • žádá o to nějaká jiná osoba, která ovšem na zjištění vaší totožnosti musí mít právní zájem. Stejně tak i tato osoba musí prokázat svou totožnost a samozřejmě osvědčit i svůj právní zájem, teprve potom jí Policie ČR může poskytnout zjištěné údaje. Právní zájem má třeba osoba, které jste způsobili nějakou škodu svým pro­tiprávním jednáním, nebo revizor, který v tramvaji narazí na „černého pasažéra“ bez dokladů,
 • máte na místě veřejně přístupném zbraň a policie má důvod podezřívat vás nebo někoho jiného, že zbraně užijete k násilí nebo k pohrůžce násilím,
 • máte být předvedeni na žádost příslušného orgánu podle jiného než policejního zákona (například na žádost soudu).
 • Zdržujete se v prostoru, o kterém má policie důvod předpokládat, že se v něm zdržují cizinci bez povolení opravňujícího je k pobytu na území ČR,
 • bezdůvodně se zdržujete v bezprostřední blízkosti prostoru, který je chráněn policií, nebo v místě, odkud byste mohli takový prostor účinně ohrozit,
 • vstupujete do objektu nebo prostoru, který je chráněn policií, anebo do místa, kam je policistou zakázán vstup, nebo pokud z takového objektu, prostoru nebo místa vycházíte,
 • policista plní jiný úkol a prokázání vaší totožnosti je nezbytné k ochraně bezpeč­nosti osob a majetku, veřejného pořádku nebo pro předcházení trestné činnosti. I tento důvod je formulovaný poměrně široce, a tak si i na něj dávejte pozor. Policisté by ho totiž snadno mohli zneužít.

POSKYTNUTÍ POMOCI

Policisté od vás mohou vyžadovat osobní i věcnou pomoc, když ji potřebují při plnění nějakého konkrétního úkolu. Vy jim většinou pomoci musíte – nemuseli byste, jedině pokud

 

 • by vám v takové pomoci bránila jiná vaše zákonná povinnost  (například povinnost mlčenlivosti), nebo
 • byste tak ohrozili sami sebe nebo své blízké

Pomoc, o kterou policisté žádají, může spočívat například ve sdělení jisté informace nebo půjčení nějaké vaší věci. Třeba vás mohou požádat o půjčení auta nebo kola, když zrovna honí pachatele, kterého předtím přistihli při trestném činu.

V zásadě to samé platí i pro vaši povinnost poskytnout pomoc strážníkovi.

PODÁNÍ VYSVĚTLENÍ A VÝSLECH

Podání vysvětlení

Oprávnění požadovat vysvětlení mohou policisté využít, když potřebují získat nebo objastnit informace důležité pro:

 • odhalení trestného činu nebo přestupku a jeho pachatele,
 • vypátrání hledané nebo pohřešované osoby nebo věci,
 • přípravu a provádění opatření k zajištění bezpečnosti osoby, která je chráněná policií.

V těchto situacích máte povinnost spolupracovat s policisty a říct jim požadované informace. Odepřít vysvětlení můžete, pokud:

 • vám v tom brání státem uznaná povinnost mlčenlivosti, které jste nebyli zproštěni, nebo
 • byste svou výpovědí mohli přivodit trestní stíhání nebo postih za přestupek sobě nebo osobě blízké.

O vašem právu odmítnout podat vysvětlení vás policista musí předem poučit.

Požadované informace můžete policistovi sdělit přímo na místě. Policista vás ale taky může vyzvat, abyste se v určitý den a hodinu dostavili na policejní stanici. Tam s vámi policista sepíše úřední záznam o podání vysvětlení.

Podání vysvětlení po vás může požadovat i strážník.  V takovém případě platí v zásadě to stejné, co je výše uvedeno k policistům. Jen důvody, pro které po vás strážník může požadovat vysvětlení, jsou uzší: jen pokud se jedná o informace důležité pro odhalení přestupku a jeho pachatele, případně pro zjištění skutečného stavu věci.

Výslech

Zatímco „vysvětlení“ na vás policie může požadovat hned v začátcích prošetřování nějakého incidentu, „výslech“ už je součástí trestního řízení, které po incidentu může nebo nemusí být zahájeno. Pravidla pro provádění výslechu už tedy neupravuje zákon o Policii ČR, ale trestní předpisy. Obecní policie výslech vůbec neprovádí.

V ideálním případě by měl výslech probíhat následovně:

 • Policista zjistí vaše osobní údaje – jméno, příjmení, datum a místo narození, bydliště; případně i povolání a zaměstnavatele.
 • Před samotným výslechem vás musí poučit o vašich právech a povinnostech, včetně možnosti nevypovídat, a o následcích křivé výpovědi.
 • Pokud se rozhodnete vypovídat, policista vám začne pokládat otázky. Nejdříve by vás měl nechat vypovídat samotné, plynule, nepřerušovat vás. Potom přijde čas na doplňující otázky.
 • Vaši výpověď policista protokoluje – pokud by jeho zápis (protokol) neodpovídal tomu, co jste skutečně vypověděli, tak trvejte na jeho opravě a uvedení správného vyjádření.
 • Na závěr protokol s uvedením data a místa podepisujete – před podpisem si nezapomeňte celý text projít, a pokud byste v něm našli něco, s čím nesouhlasíte – co jste neřekli nebo řekli trochu jinak – tak protokol nepodepisujte. Naopak vyžadujte, aby do něj byly zapsány důvody, proč jste ho odmítli podepsat.

Při výslechu máte právo na přítomnost právníka. Můžete odmítnout vypovídat do doby, než dorazí.

Můžete požadovat kopii protokolu, ale policie nemá ze zákona povinnost vám ji bezplatně vydat. Proto bude záležet na vůli konkrétního policisty, jestli vám vyhoví.

Musím se k podání vysvětlení dostavit, i když nic vypovídat nechci?

V zásadě ano. Výzvu policisty nebo strážníka k podání vysvětlení nemůžete ignorovat. Proto se buď musíte dostavit v určený čas na určené místo (a tam jim buď sdělit požadované informace nebo oznámit, že využíváte svého práva odepřít vysvětlení), nebo se musíte dopředu omluvit. Už v této, nejlépe písemné, omluvě ale můžete sdělit, že vysvětlení z některého zákonného důvodu odmítáte. To by potom policisté i strážníci měli respektovat a na jiný termín už vás nepředvolávat.

Pokud byste se ovšem bez omluvy k podání vysvětlení nedostavili, tak byste mohli být i předvedeni.

OSOBNÍ PROHLÍDKA

Vaši prohlídku může policista provést jenom v případech, kdy mu to dovoluje zákon. Může tak učinit:

 

 • před tím, než vás umístí do cely – aby se přesvědčil, jestli u sebe nemáte zbraň nebo jinou nebezpečnou věc;
 • pokud má být jinak omezena vaše osobní svoboda nebo proti vám směřuje policejní zákrok;
 • pokud má důvodné podezření, že u sebe máte věc důležitou pro trestní řízení;
 • pokud proti vám směřuje policejní úkon a hrozí, že budete klást odpor, a je podezření, že u sebe máte zbraň;
 • při zajišťování bezpečnosti chráněného objektu nebo prostoru – a vy tam vcházíte nebo odtud vycházíte;
 • při zajišťování bezpečnosti veřejné hromadné přepravy – aby zjistil, jestli u sebe nemáte věc, kterou byste mohli použít k útoku na takový dopravní prostředek;
 • při zajišťování bezpečnosti chráněné osoby.

Osobní prohlídku může provést jenom osoba stejného pohlaví jako vy. Může při ní využívat přímé fyzické kontakty nebo vás „jen“ pozorovat, a to i vaše odhaledné tělo. Osobní prohlídka zahrnuje také prohlídku vašeho oblečení a věcí, které máte zrovna u sebe.

O provedení prohlídky sepíše policista úřední záznam.