DONUCOVACÍ PROSTŘEDKY A ZBRANĚ

 

 

Donucovací prostředky a zbraně patří mezi „pracovní pomůcky“ policistů a strážníků, bez kterých by těžko mohli efektivně vykonávat svou práci. Při ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti občanů si vždycky nevystačí jenom s nenásilnými prostředky, ale občas není jiné možnosti než přistoupit i k použití síly. Na druhou stranu je stejně tak nutné zabezpečit, aby tato síla nebyla zneužívána. Proto zákon stanoví přesná pravidla, kdy je možné použít některý z donucovacích prostředků či zbraň.

V každém případě by se však policisté měli k těmto prostředkům  uchylovat spíše ve výjimečných případech, kdy nemohou jednat jinak – kdy by jiný postup byl neefektivní nebo neúčelný. Kromě zásady přiměřenosti navíc i v této oblasti platí samozřejmě také zásada zákonnosti: zákon vyjmenovává všechny donucovací prostředky, které jsou policistům a strážníkům k dispozici. Policisté i strážníci se vždycky musí „vlézt“ do takto stanovených mezí. Do vašich práv by podle situace měli zasáhnout s co nejmenší intenzitou a co nejhumánněji.

strážníci musí při své práci někdy použít donucovací prostředky či zbraň. Na rozdíl od policistů ale v jejich případě jsou podmínky pro jejich použití nastaveny přísněji. Podobně i spektrum donucovacích prostředků, které jsou k dispozici strážníkům, je užší než v případě policistů.

PODMÍNKY POUŽITÍ DONUCOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

Policista může donucovací prostředek použít jen při splnění těchto podmínek:

 • používá takový donucovací prostředek, který zákon dovoluje a k jehož použití byl řádně vycvičen,
 • používá ho za účelem ochrany bezpečnosti sama sebe, jiné osoby nebo majetku anebo za účelem ochrany veřejného pořádku,
 • před použitím donucovacích prostředku vyzve osobu, proti které jeho zákrok směřuje, aby upustila od protiprávního jednání, jinak že bude použito donucovacích prostředků (tuto výzvu lze výjimečně vynechat),
 • používá přiměřený donucovací prostředek – tedy takový, který mu umožní dosáhnout jeho cíle a je nezbytný k překonání odporu nebo útoku druhé osoby (to znamená, že policista může a má použít třeba i větší sílu než jeho protivník, ale nesmí použít nepřiměřenou sílu).

Navíc policista musí jednat tak, aby při použití donucovacího prostředku nezpůsobil druhé osobě újmu, která by byla zřejmě nepřiměřená ve srovnání s jejím protiprávním jednáním. Tento požadavek má i časový aspekt: použití donucovacího prostředku může trvat jenom tak dlouho, jak je nezbytné k překonání odporu a obnovení „poklidného“ stavu. Donucovací prostředky nesmí být zneužívány k „trestnání“ osob za jejich protiprávní jednání.

Zvláštní podmínky platí pro použití donucovacích prostředků vůči „zjevně zranitelným“ osobám jako jsou děti mladší 15 let, starší osoby, těhotné ženy atd. Zvláštní podmínky platí taky pro použití elektrického donucovacího prostředku a pro některé další typy donucovacích prostředků.

Každé použití donucovacích prostředků nebo zbraně je navíc policista povinnen bezodkladně hlásit svému nadřízenému.

Jaké donucovací prostředky může použít policista?

Zákon přesně vyjmenovává všechny donucovací prostředky, které jsou policistům k dispozici. Žádné jiné použít nemohou. Povolené donucovací prostředky zahrnují:

 • hmaty, chvaty, údery a kopy,
 • slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek,
 • obušek a jiný úderný prostředek,
 • vrhací prostředek mající povahu střelné zbraně podle jiného právního předpisu s dočasně zneschopňujícími účinky,vrhací prostředek, který nemá povahu zbraně (například taser, vrhač sítí nebo flash ball),
 • zastavovací pás, zahrazení cesty vozidlem a jiný prostředek k násilnému zastavení vozidla nebo zabránění odjezdu vozidla,
 • vytlačování vozidlem, štítem, koněm,
 • služebního psa,
 • vodní stříkač,
 • zásahovou výbušku,
 • úder střelnou zbraní,
 • hrozbu namířenou střelnou zbraní,
 • varovný výstřel,
 • pouta,
 • prostředek k zamezení prostorové orientace (například kápě).
Jaké donucovací prostředky může použít strážník?

Na rozdíl od policisty může strážník použít pouze tyto donucovací prostředky:

 • hmaty, chvaty, údery a kopy,
 • slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek,
 • obušek a jiný úderný prostředek,
 • pouta,
 • úder služební zbraní,
 • hrozba namířenou služební zbraní,
 • varovný výstřel ze služební zbraně,
 • technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla,
 • služebního psa.

PODMÍNKY POUŽITÍ ZBRANĚ

Od donucovacích prostředků se podle zákona liší zbraň. V tomto smyslu se zbraní podle zákona o Policii ČR myslí „zbraň střelná včetně střeliva a doplňků zbraně, zbraň bodná a sečná, výbušnina, speciální výbušný předmět, půrlomový pyrotechnický prostředek a speciální náloživo“. Pro použití zbraně zákon stanovuje speciální podmínky:

 

 

 • policista může používat jen takovou zbraň, k jejímuž použití byl vycvičen,

 

 • až na výjimky může policista použít zbraň jenom tehdy, pokud by použití donucovacího prostředku nestačilo (bylo by zřejmě neúčinné),

 

 • až na výjimky musí policista nejdříve vyzvat druhou osobu k upuštění od jejího protiprávního jednání s tím, že jinak použije zbraň,

 

 • policista musí být opatrný, předně má myslet na to, aby v rámci možností co nejméně ohrozil život druhé osoby a pokud možno vůbec neohrozil životy jiných lidí

 

 • zbraň lze použít pouze v zákonem stanovených situacích.
V jakých situacích může policista použít zbraň?

Zbraň může policista použít jenom v následujících situacích:

 • v nutné obraně nebo v krajní nouzi,
 • jestliže se nebezpečný pachatel, proti kterému zakročuje, na jeho výzvu nevzdá nebo nechce opustit svůj úkryt,
 • aby zamezil útěku nebezpečného pachatele, kterého nemůže zadržet jinak,
 • pokud nelze jinak překonat aktivní odpor druhé osoby, která chce zmařit závažný zákrok policisty,
 • aby odvrátil násilný útok, který ohrožuje střežený nebo chráněný objekt anebo prostor,
 • pokud nelze jinak zadržet dopravní prostředek, jehož řidič bezohlednou jízkou vážně ohrožuje život nebo zdraví osob a na opětovnou výzvu nebo znamení nezastaví,
 • jestliže osoba, proti které už byl použit donucovací prostředek hrozba namířenou střelnou zbraní nebo varovný výstřel, neuposlechne příkazu policisty, který směřuje k zajištění bezpečnosti jeho nebo jiné osoby,
 • ke zneškodnění zvířete ohrožujícího život nebo zdraví osoby.
Může zbraň použít i strážník městské policie?

Ano, i strážníci jsou při své práci oprávněni použít zbraň. Na rozdíl od policistů tak ale mohou učinit pouze ve dvou situacích, a to

 • za podmínek nutné obrany nebo za podmínek krajní nouze nebo
 • aby zamezil útěku nebezpečného pachatele, jehož nemůže jiným způsobem zadržet.