POLICISTA VERSUS STRÁŽNÍK

 

aneb kdo je kdo, když všichni vypadají podobně

 

O bezpečnost osob a jejich majetek a o udržování veřejného pořádku se v rámci státu mohou starat různé orgány a instituce veřejné správy. V našem pří­padě jsou jimi zejména Policie České republiky („Policie ČR“) a obecní (městská) policie. V některých případech mohou být postavení a pravomoci těchto orgánů poměrně odlišné. Projeďte si následující řádky a objevte alespoň základní rysy a rozdíly těchto dvou sborů.

POLICIE ČR A OBECNÍ POLICIE

Policie ČR

Policie České republiky je „jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor“ České republiky. To znamená, že působí na území celé republiky, na rozdíl od obecní policie, a je pouze jedna pro celou republiku. Jejím úkolem je především ochrana vaší bezpečnosti a majetku, ochrana veřejného pořádku a prevence a vyšetřování trestných činů.

Při plnění těchto úkolů – pokud je to třeba – mohou policisté využívat i donucovací prostředky, jako jsou například pouta, obušky nebo různé hmaty a chvaty, nebo zbraň.

Policie ČR se někdy označuje taky jako „státní policie“ či pouze „policie“.

Obecní policie

Obecní policie je orgánem obce. Na rozdíl od Policie České republiky se obecní policie zřizuje v jednotlivých obcích a pro tyto obce. Hlavním úkolem obecní policie je tzv. zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Obecní policie nevyšetřuje trestné činy jako Policie ČR, i když se samozřejmě snaží trestným činům předcházet – typicky při svých pochůzkách. Obecní policie také odhaluje a prošetřuje některé přestupky a jiné správní delikty.

Za běžných okolností působí obecní policie vždy jenom ve své „domovské“ obci, ne na území jiných obcí.

Pokud obecní policii zřídí město, nazývá se potom tento orgán „městská policie“.

Jak v praxi snadno rozlišit policisty od strážníků obecní policie?

Policisté a strážníci se v praxi často liší i vzhledem. Jejich nejjednodušším poznávacím znamením jsou jejich uniformy. Zatímco všichni policisté po celé republice mají předepsané jednotné uniformy, stejnokroje obecních policií se mohou lišit – například mohou používat různé barevné kombinace (černé, modré a žluté barvy).

Uniforma Policie ČR musí obsahovat:

 • velký státní znak ČR se slovem „POLICIE“ na levém rukávu,
 • nápis „POLICIE“ na levé straně hrudi nebo na zádech a
 • identifikační číslo policisty na levé straně hrudi – jedná se o šestimístné číslo, umístněné většinou na spodním okraji kovového symbolu policie na prsou policisty.

Uniforma strážníka obecní policie musí obsahovat:

 • odznak obecní policie s nápisem „OBECNÍ POLICIE“ („MĚSTSKÁ POLICIE“) a velkým státním znakem ČR nebo znakem obce na pravé straně hrudi,
 • označení „OBECNÍ POLICIE“ („MĚSTSKÁ POLICIE“) v horní části uniformy (vepředu nebo vzdadu) a
 • identifikační číslo strážníka na pravé straně hrudi pod odznakem obecní policie.

Strážníky můžete často poznat i podle toho, že na svých uniformách (čepicích) často mají tzv. šachovnicovou pásku.

Může být obec bez obecní policie?

Ano. Každá obec se může rozhodnout sama, jestli chce mít svoji obecní policii, nebo ne. O tom rozhoduje zastupitelstvo obce. Pokud si obec nezřídí svou „vlastní“ obecní policii, může plněním jejích úkolů pověřit:

 • některého zaměstnance obecního úřadu nebo
 • obecní policii jiné obce, a to na základě dohody s touto jinou obcí.

Třetí možností je, aby starosta obce alespoň v některých záležitostech požádal o spolupráci přímo Policii ČR.

ÚKOLY POLICIE

Policie ČR

Hlavní úkoly Policie ČR vymezuje zákon o Policii ČR, který obecně upravuje její postavení. Podle jeho § 2 jsou jimi:

 • ochrana bezpečnosti osob a majetku,
 • ochrana veřejného pořádku,
 • předcházení trestné činnosti,
 • plnění úkoly podle trestního řádu a
 • další úkoly při péči o dodržování pořádku a bezpečnosti v České republice podle různých právních předpisů.

Při plnění svých úkolů Policie ČR působí na území celého státu.

Obecní policie

Obecní policie je orgánem obce, ne orgánem státu. Proto zásadně působí jen na území své „domovské“ obce. V ní se stará o hlavně o tzv. zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, které jsou v působnosti obce.

Konkrétní úkoly obecní policie zahrnují zejména:

 • dohled nad dodržováním obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, pravidel občanského soužití, čistoty na veřejných prostranstvích, dopravních pravidel v obci,
 • přispívání k ochraně a bezpečnosti osob a majetku a k prevenci kriminality v obci a
 • odhalování a postih některých přestupků a jiných správních deliktů.

Některé úkoly obecní policie se tedy podobají úkolům Policie ČR, ale obecní policie je plní zásadně jen na území své vlastní obce; zatímco Policie ČR je celostátní. Obecně má Policie ČR navíc na rozdíl od obecní policie mnohem širší pravomoci při plnění svých úkolů.

Kdo plní úkoly obecní policie, když ji obec nezřídí?

Pokud se obec rozhodne nezřídit svou vlastní obecní policii, má několik možností:

 • Plněním úkolů obecní policie může pověřit některého zaměstnance obecního úřadu.
 • Může uzavřít dohodu s jinou obcí, aby obecní policie této jiné obce působila i v obci, která obecní policii nezřídila.
 • V některých záležitostech může požadovat i spolupráci po Policii ČR.

KDO TAM PRACUJE A JAK HO POZNÁTE

Policie ČR

Úkoly policie ČR plní především policisté. Ti jsou ve služebním poměru ke státu a zákony jim přiznávají docela široké pravomoci k tomu, aby efektivně mohli vykonávat své povolání.

Na činnosti Policie ČR se ale kromě policistů podílejí i tzv. občanští zaměstnanci (zaměstnanci policie). Ti jsou na rozdíl od policistů v pracovním poměru ke státu, respektive Policii ČR a jejich pravomoci jsou užší. Často vykonávají různé pomocné, organizační, administrativní a technické úkoly – tedy tzv. kancelářské práce. Krom nich ale mohou vést třeba i správní řízení, která probíhají u Policie ČR.

Základní povinnosti podle zákona o Policii ČR platí jak pro policisty, tak pro občanské zaměstnance.

Policista se prokazuje:

 • uniformou (služebním stejnokrojem),
 • služebním průkazem nebo odznakem policie, případně
 • ústním prohlášením „policie“.

Na uniformě i služebním průkazu nebo odznaku policisty musí být zřetelně viditelné jeho identifikační číslo.

Co musíte splňovat, abyste se stali policistou?

Požadavky na výkon policejního povolání stanovuje zákon.

Policista musí:

 • být občanem ČR,
 • být starší 18 let,
 • mít alespoň středoškolské vzdělání s maturitou,
 • být bezúhonný (tj. nedopustit se trestného jednání ani správního deliktu, jak určuje zákon, nebýt závislý na alkoholu apod.),
 • být fyzicky způsobilý (tělesně zdatný) k výkonu své služby, stejně jako způsobilý zdravotně a osobnostně (tedy po psychologické stránce),
 • nebýt členem politické strany ani hnutí,
 • nevykonávat výdělečnou činnost a nebýt ani zapojený do podnikání, jak vyžaduje zákon.
Co si ke mně může dovolit občanský zaměstnanec Policie ČR a co jen policista?

Občanští zaměstnanci mají užší pravomoci než policisté. Proto tam, kde zákon stanovuje, že něco činí policie, může takovou aktivitu vykonávat jak občanský zaměstnanec, tak policista. Často ale zákon výslovně určuje, že nějaké právo nebo povinnost náleží jen policistům. Takové činnosti pak občanští zaměstnanci vykonávat nemohou.

Například: Jen policisté mohou provádět zákroky – tedy používat i sílu, zbraně a donucovací prostředky – zatímco ostatní úkony mohou běžně vykonávat jak policisté, tak občanští zaměstnanci v pracovní době. Kupříkladu i policista, i občanský zaměstnanec s vámi mohou sepsat záznam o podání vysvětlení.

Obecní policie

V obecní policii pracují zaměstnanci trojího typu:

 • strážníci,
 • čekatelé a
 • ostatní zaměstnanci.

Všichni patří mezi zaměstnance obce. Strážníci z nich mají nejširší pravomoci, a tak některá práva a povinnosti stanovuje zákon jen pro ně. Naopak pro čekatele i ostatní zaměstnance platí práva a povinnosti, které jsou stanoveny obecní policii obecně.

Strážník se prokazuje podobně jako policista, tedy:

 • uniformou s odznakem obecní policie, identifikačním číslem a názvem obce,
 • průkazem obecní policie, případně
 • ústním prohlášením „obecní policie“ („městská policie“).
Jak se liší uniformy policistů a strážníků?

Uniforma může sloužit jako poznávací znak policisty nebo strážníka. Proto je dobré vědět, jak vypadají a čím se liší.

Obě uniformy můžete snadno rozlišit podle umístění symbolů, nápisů a identifikačního čísla:

 • Policejní uniformy je mají nalevo (jedná se o velký státní znak ČR se slovem „POLICIE“, nápis „POLICIE“, symbol policie s identifikačním číslem).
 • Uniformy strážníků je mají napravo (jedná se o odznak obecní policie s nápisem „OBECNÍ POLICIE“ a velkým státním znakem ČR nebo znakem obce a identifikační číslo).

Dalším poznávacím znamením může být barva uniforem:

 • Policejní uniformy jsou nejčastěji černé, případně šedé a do nich se nosí modrá (nebo bílá) košile.
 • Uniformy strážníků ale nejsou jednotné – záleží na každé obci. Mohou však používat jenom černou, modrou nebo žlutou barvu, včetně jejich kombinace. Strážníci obecní policie taky často používají tzv. šachovnicovou pásku.
Jaký je rozdíl mezi služebním průkazem, odznakem policie a průkazem obecní policie?

Služební průkaz nebo odznak policie a průkaz obecní policie jsou prostředky, pomocí kterých se policisté a strážníci mohou prokazovat. Když vám je ale ukazují, nesmí je pustit z ruky, dávají vám jen nahlédnout na jejich přední stranu.

Služební průkaz policisty obsahuje na přední straně fotografii policisty i jeho identifikační číslo. Mohou ho nosit i policisté v civilu.

Odznak policie používají policisté ze služby kriminální policie a vyšetřování (místo služebního průkazu). Na jeho přední straně je také fotografie policisy a jeho identifikační číslo.

Průkaz obecní policie používají strážníci mimo pracovní dobu k prokázání své příslušnosti k obecní policii. Je na něm umístěna jak fotografie strážníka a jeho identifikační číslo, tak celé jméno strážníka, název obce a podpis starosty. Průkaz je jako „PRŮKAZ OBECNÍ POLICIE“ označen.

Kdy stačí ústní prohlášení "policie" nebo "obecní policie"?

Ústní prohlášení je jenom výjimečným způsobem, jak se může policista nebo strážník prokázat.

Oba mohou takové ústní prohlášení použít jenom tehdy, kdy není možné se prokázat jinými způsoby (viz výše). Jsou to krajní případy, situace, kdy je třeba rychle, okamžitě, bez zdržování zasáhnout.

V těch nejkrajnějších případech se policista dokonce nemusí prokazovat ani takto ústně. Ovšem hned jak takové okolnosti pominou, musí se prokázat řádným způsobem.

Strážník se musí prokázat řádným způsobem hned, jak je to možné, i když prve použije ústní prohlášení „obecní policie“. Strážníci se tedy na rozdíl od policistů musí prokázat (alespoň ústně) úplně vždy, když jednají.

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POLICISTŮ A STRÁŽNÍKŮ

Policisté i strážníci patří mezi vykonavatele veřejné moci, a proto nemohou dělat, co se jim zrovna zamane. Nejzákladnější pravidlo pro chování policistů a strážníků jako představitelů státní moci – oproti občanům – říká:

Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.

A naopak pro občany platí: „Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“

To znamená, že vy jako občan se můžete chovat, jak chcete, pokud neporušujete zákon. Zákon tedy stanovuje meze pro vaše chování, které nesmíte překročit. Pro státní úřady, instituce a jiné orgány státu – včetně policistů nebo strážníků – ale platí úplný opak: mohou činit jen to, co jim zákon výslovně povolí a umožní. Každé jejich jednání jednání musí mít oporu v zákoně.

Zákon přitom policistům stanovuje spoustu konkrétních oprávnění i povinností, které jsou rozebrány v dalších článcích na tomto webu. Kromě toho jim však nařizuje i několik základních, obecných povinností, které policisté a strážníci musí dodržovat vždy, při plnění jakéhokoli úkolu.

Těmito povinnostmi jsou:

Povinnost zdvořilosti

Povinnost zdvořilosti znamená, že by s vámi policisté i strážníci měli vždy jednat slušně, s úctou k vaší osobnosti, důstojnosti, cti. Neměli by vám například tykat a neměli by se chovat diskriminačně. Měli by respektovat rovnost všech lidí bez rozdílu.

Při takovém jednání totiž policisté a strážníci neprojevují úctu jen k vám, ale vlastně i ke svému povolání; podporují tak vážnost, důstojnost a respekt ve společnosti pro všechny své kolegy.

Povinnost zasáhnout (iniciativy)

Policista musí zasáhnout – to znamená provést úkon, zákrok nebo jiné opatření – pokud dochází k narušování vnitřního pořádku nebo bezpečnosti. Například pokud někdo ohrožuje jiné na ulici či podobně. Povinnost zasáhnout na policistu dopadá nejen, když je ve službě, ale někdy i když není. To platí v případech bezprostředního ohrožení majetku nebo života, zdraví nebo svobody nějaké osoby.

Podobnou povinnost zasáhnout má i strážník.

Na druhou stranu není možné po policistech (nebo strážnících) vyžadovat, aby zasahovali za každých okolností – například pokud provádějí nějaký důležitější úkol, pokud jsou zranění, pokud nemají potřebný výcvik, atd.

Povinnost zasáhnout se někdy označuje jako „povinnost (nebo zásada) iniciativy“ či „iniciační povinnost“.

Povinnost přiměřenosti

Přiměřený postup je takový, kdy policista nebo strážník zvažují všechny okolnosti situace, a podle toho se posléze rozhodují. Neaplikují slepě zákon nebo jedno jeho ustanovení, ale myslí i na to, aby nezpůsobili „víc škody než užitku“ – například aby nepoužívali násilí víc, než je nutné. Mají se vyvarovat vzniku tzv. bezdůvodné újmy, tedy zbytečné újmy nebo škody. Samozřejmě se vždy musí pohybovat v mezích zákona; ten jim však většinou dává i určitý prostor pro uvážení, co je v konkrétní situaci nejlepší učinit, nebo naopak neučinit.

Povinnost poučovací

Policista vás má vždy poučit o důvodech úkonu, který vůči vám provádí – proč po vás něco žádá, proč vás k něčemu vyzývá. Když nějak zasahuje do vašich práv a svobod (například když vás zajišťuje, a tak omezuje vaši osobní svobodu), musí vás poučit i o vašich právech a povinnostech.

I strážník vás musí poučit o vašich právech a povinnostech, zasahuje-li do sféry vašich práv a svobod.

Takové poučení se provádí ještě předtím, než policista nebo strážník přistoupí k danému úkonu, o kterém vás poučují. Jenom výjimečně se stane, že vás není možné poučit předem, a tak se to provede dodatečně.

Nemělo by se ale stávat, aby policista nebo strážník poučení úplně vynechal nebo čekal, až se na něj případně zeptáte sami.

Povinnost prokázat se

Policista i strážník se vám samozřejmě musí prokázat vždy, když po vás něco chtějí, k něčemu vyzývají. Měli byste vědět, že to jsou opravdu příslušníci policie nebo obecní policie, abyste pak s nimi jako s takovými mohli jednat a třeba plnit jejich pokyny.

Výjimečně se ale může stát, že okolnosti konkrétní situace zkrátka neumožňují, aby se zasahující policista nějakým zákonným způsobem prokázal – je potřeba zasáhnout rychle, neztrácet čas. V takovým případech je potom možné, aby se policista prokázal dodatečně.

Krom toho existují i případy, kdy policista svou příslušnost oprávněně zastírá(například když vystupuje jako agent). V tom případě ale vůči vám jako policista ani nemůže vystupovat, dokud se patřičně neprokáže.

K tomu, jak se policisté a strážníci prokazují, viz zde.

Pro strážníky je navíc stanovená i obecná povinnost poskytnout pomoc.

Policisté se nadto musí řídit taky Etickým kodexem Policie České republiky. Ten patří mezi vnitřní předpisy Policie ČR a při jeho porušení se policisté mohou dopustit kázeňského přestupku.

Kdy se má zvolat "Jménem zákona!"?

Zvolání „Jménem zákona“ mají policisté i strážníci použít vždycky, když při provádění nějakého úkonu používají sílu nebo použitím síly hrozí. V takových situacích mají zvolat „Jménem zákona“ a přidat odpovídající výzvu (co vlastně máte nebo nemáte udělat), a to ještě předtím, než takový úkon provedou.

Samozřejmě se ale mohou objevit situace, kdy na takové zvolání nebude čas nebo ho nebude možné provést z jiného důvodu. To jsou však výjimečné situace.

„SPECIÁLNÍ“ POLICISTÉ A PODOBNÉ PROFESE

Ve světě okolo nás se objevuje čím dál tím víc osob v uniformách. Je tak velmi lehké ztratit se v tom, kdo je vlastně kdo a kdo co může. Přitom bychom neměli rozlišovat jen mezi policisty a strážníky, ale i mezi dalšími muži a ženami v uniformách. Takové uniformované osoby mohou patřit – podobně jako policie – mezi státní orgány a úřední osoby.  To jsou například celníci.

Stejně tak to ale mohou být třeba soukromé osoby, které samy poskytují různé bezpečnostní služby nebo pracují pro zaměstnavatele, který je poskytuje. Takové soukromé osoby ale zdaleka nemají tak široká oprávnění jako policisté nebo strážníci, naopak jejich postavení je podle práva rovné s tím vaším.

 

Na druhou stranu, kolem nás nejsou jen „ne-policisté“, kteří nosí uniformy, ale i policisté, kteří naopak uniformu pravidelně nemají. To jsou tzv. tajní policisté a také policejní agenti.

Konečně mezi „speciálními“ policisty, kteří vykonávají nějaké zvláštní funkce, musíme zmínit i antikonfliktní tým a jeho členy. S těmi se často můžete setkat například na „vyostřenějších“ demonstracích.