POLICIE A OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, ŘIDIČI A FOTBALOVÍ FANOUŠCI

 

aneb kdo se taky často setká s policisty

 

Někteří z vás se s policií a policisty nebo strážníky setkávají častěji, jiní zase zřídkakdy. Na to může mít vliv například vaše povolání, zájmy a volnočasové aktivity nebo i životní situace, ve které se zrovna nacházíte. Mezi skupiny osob, pro které kontakt s policisty rozhodně není výjimkou, patří určitě i oběti a pachatelé domácího násilí, řidiči a další účastníci silničního provozu nebo fotbaloví fandové.

POMOC OBĚTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ

Mezi základní úkoly policie patří mimo jiné ochrana bezpečnosti osob a předcházení trestné činnosti. Proto by policisté v situacích domácího násilí měli být chápáni jako partneři a ochránci obětí domácího násilí. Mohou se postarat především o fyzickou ochranu oběti, a to zejména prostřednictvím insitutu vykázání. Navíc pokud by se ze strany pachatele domácího násilí mohlo jednat o trestný čin, tak policisté začnou celou věc prověřovat v rámci trestního řízení. Policisté navíc mohou obětem poradit i s tím, kam se obrátit pro odbornou psychickou nebo právní pomoc.

Vykázání

Policisté mohou vykázat osobu z jejího bytu nebo domu, když hrozí, že napadne jinou osobu, se kterou společně žije. Útok, který hrozí, nemusí spočívat jen ve fyzickém násilí, ale například i v psychickém, sociálním či jiném násilí. Slovy zákona se musí jednat o „nebezpečný útok proti životu, zdraví anebo svobodě nebo zvlášť závažný útok proti lidské důstojnosti„. V takových případech potom – pokud policisté mají opravdu důvod předpokládat, že bez jejich zásahu by k takovému útoku došlo – mohou násilnou osobu vykázat.

 

Vykázání se vztahuje nejen na samotný byt či dům, ale i na jeho okolí. Přesný prostor vymezí policisté. Vykázáná osoba potom do těchto míst nesmí vstupovat (až na výjimky).

Policisté mohou násilnou osobu vykázat i v její nepřítomnosti, tj. když zrovna není doma, ale přesto hrozí, že po návratu domů svoji oběť napadne. V takovém případě potom policisté násilnou osobu o vykázání informují třeba tak, že na ni počkají před domem a oznámí jí to ústně, nechají jí vzkaz na dveřích bytu nebo domu apod.

Vykázání je jenom krátkodobé a jeho účelem není vyřešit situaci oběti domácího násilí. Spíš má obět ochránit před bezprostředním nebezpečím a poskynout jí prostor a klid pro rozvážení, co dál. Například podat žádost o rozvod, najít si jiné bydlení, podat trestní oznámení… Zkrátka svou situaci začít řešit.

Jak dlouho vykázání trvá?

Policejní vykázání tvrá 10 dní. Začíná běžet následující den po faktickém vykázání. Tuto lhůtu nemůže nikdo prodloužit ani zkrátit – ani vy, ani policisté, ani vykázaná osoba.

Když ale během těchto deseti dní jako oběť domácího násilí podáte návrh k soudu na vydání předběžného opatření podle § 400 an. zákona o zvláštních řízeních soudních a soud vám vyhoví, tak se vykázání prodlužuje. Toto předběžné opatření trvá další měsíc, přičemž je možné žádat o jeho prodloužení na dobu nezbytně nutnou, maximálně na dobu šesti měsíců.

POLICISTÉ NA SILNICÍCH

Mezi typické úkoly policie i obecní policie se řadí také dohled nad provozem na silnicích a jiných pozemních komunikacích. V rámci této činnosti mají policisté i strážníci různá oprávnění, například:

 • zastavit vozidlo,
 • provést prohlídku vozidla,
 • zabránit řidiči v jízdě prostřednictvím tzv. botičky nebo odtažení vozidla,
 • vyzvat řidiče k předložení potřebných dokladů,
 • zadržet řidičský průkaz řidiče,
 • řídit provoz na silnici pomocí určených pokynů,
 • a mnohá další.

Všechny tyto pravomoci ovšem mohou vykonávat pouze policisté, kteří jsou ve služebním stejnokroji (uniformě).

Strážníci, jako většinou, ani zde nemají tak široké pravomoci jako policisté. Strážníkům nepřísluší všechna oprávnění, která jsou vypočtená výše – například mohou kontrolovat vaše doklady, ale nemohou zadržet váš řidičský průkaz. Každopádně při této činnosti na sobě, podobně jako policisté, i strážníci musí mít svou uniformu obecní policie.

Kdy mi může být na auto nasazena botička?

Zákon botičku označuje jako tzv. technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla. Jeho použití upravuje jak zákon o Policii ČR, tak zákon o obecní policii a zákon o silničních komunikacích.

Podle zákona o Policii ČR vám policisté mohou nasadit botičku, pokud:

 • jste vozidlo ponechali na místě, kde je zakázáno stání nebo zastavení vozidla,
 • jste vozidlo ponechali na místě, do kterého je vjezd zakázán místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích,
 • jste vozidlo nechali stát na chodníku, kde to není povoleno,
 • jste vozidlem provedli neoprávněný zábor veřejného prostranství.

Vedle „upozornění“ na špatné parkování mohou policisté botičku použít i jako donucovací prostředek. V takovém případě botička slouží k násilnému zabránění odjezdu vozidla, když se policisté:

 • snaží „chytit“ osobu, jejíž osobní svobodu hodlají omezit (například ji chtějí zadržet nebo zatknout),
 • domnívají, že tato osoba bude chtít s vozem uprchnout.

V těchto situacích má proto nasazení botičky specifický režim donucovacích prostředků.

I strážníci mohou použít botičku jako donucovací prostředek. Ovšem jenom v tom případě, kdy tak zabraňují odjezdu vozidla, v němž by mohla uprchnout osoba, která má být omezena na svobodě.

Podle zákona o silničních komunikacích vám policisté mohou nasadit botičku, například pokud:

 • jste podezřelí, že jste bezprostředně předtím zavinili dopravní nehodu, při které někdo zemřel nebo byl těžce zraněn,
 • jste ujeli z místa dopravní nehody, které jste se bezprostředně předtím účastnili a kterou jste měli oznámit policii,
 • jste řídili vozidlo pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,
 • jste odmítli na výzvu policisty podstoupit dechovou zkoušku, aby se zjistlo, jestli jste nebo nejste pod vlivem alkoholu,
 • jste odmítli na výzvu policisty podstoupit lékařské vyšetření, aby se zjistilo, jestli jste nebo nejste ovlivněni jinou návykovou látkou, ačkoli by takové vyšetření neznamenalo žádné nebezpečí pro vaše zdraví,
 • jste řídili vozidlo, aniž byste měli patřičný řidičský průkaz,
 • se domnívají, že vaše vozdidlo bylo odcizeno,
 • je vozidlo natolik technicky nezpůsobilé k silničnímu provozu, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu,
 • vozidlo překračuje stanovené maximální hodnoty pro své rozměry nebo hmotnost.

Podle zákona o silničním provozu vám botičku může nasadit jak policista, tak strážník. Jak plyne z uvedeného výčtu, děje se tak v rámci dohlížení na bezpečnost a plynulost silničního provozu. V další jízdě vám policista nebo strážník může zabránit jak nasazením botičky (po tom, co jste zajeli na vhodné místo k odstavení vozidla), tak tím, že vaše vozidlo nechá odtáhnout.

 

POLICISTÉ NA FOTBALE

Od roku 2009 už primární zodpovědnost za bezpečnost na fotbalových stadionech nespočívá na Policii ČR, ale na pořadatelích. Ti sami by se měli starat o to, aby během utkání mezi diváky nedocházelo k protiprávní, nebo dokonce trestné činnosti. Za tím účelem zřizují tzv. pořadatelskou službu, jejíž členové mají dohlížet na divácky nekonfliktní průběh zápasů.

Na druhou stranu tato změna neznamená, že by Policie ČR ze sportovních zápasů zmizela úplně. Pořadatelská služba nemá – a nemůže mít – taková oprávnění jako policisté a plní jiné úkoly; proto by mělo docházet ke spolupráci pořadatelů s policisty, případně i se strážníky.

Role policie

Během sportovních utkání se policie má aktivizovat, až v případě, že se situace na stadioně pořadatelské službě „vymkne“ zpod kontroly. Tedy až v případě, kdy pořadatelská služba sama nadále nezvládá zajistit nenásilný průběh zápasu mezi diváky. Tehdy přichází čas na policejní zásah. Policisté zasahují:

 • na základě žádosti provozovatele stadionu, kterému se nedaří zklidnit situaci,
 • i bez žádosti provozovatele, pokud dochází k závažnému ohrožování bezpečnosti osob a majetku a provozovatel sám není schopen tuto situaci zvládnout. V takovém případě ale provozovatel musí hradit náklady na policejní zásah.

Kromě toho bývají zejména na rizikovějších utkáních přítomni i speciální policisté v civilu, tzv. spotteři. Ti se zvlášť zaměřují na problematiku diváckého násilí, a proto mohou pomoci zabránit, aby na stadioně došlo k trestným činům.

Policisté se dále starají o dodržování veřejného pořádku a bezpečnost osob i majetku také mimo stadion. A to jak v průběhu zápasu, tak před jeho začátkem a po jeho skončení. Tam pořadatelská služba nedosáhne. V některých případech – při divácky „rozbušnějších“ zápasech – policie dokonce zabezpečuje pokojný průběh celé cesty fanoušků hostujícího týmu na zápas (a zpět) – dohlíží ve vlacích, metru nebo v jiných prostředcích hromadné dopravy.

Spolupráce pořadatelské služby a policie se může projevovat i v dalších ohledech: vzájemná výměna důležitých informací, účast policie při proškolování pořadatelské služby, atd.

Na zajišťování bezpečnosti při sportovních utkáních se ale kromě pořadatelské služby a Policie ČR může podílet i obecní policie. Mezi její hlavní úkoly se totiž řadí dohled nad veřejným pořádkem v obci, sportovní utkání nevyjímaje. Navíc spousta fanoušků pochází přímo z domovských měst svých klubů, a proto je místní strážníci znají často lépe než celostátní policisté. Strážníci tak mohou spíše odhalit „problémové“ fanoušky, kteří na stadion nepřišli za sportem, ale za násilím.