ÚVOD DO ROLE KURÁTORA V ŘÍZENÍ VE VĚCECH DĚTÍ MLADŠÍCH PATNÁCTI LET ANEB „KDYŽ DĚTI ZLOBÍ…“

CÍLOVÁ SKUPINA

pracovníci OSPOD a kurátoři mládeže

AKREDITACE

MPSV pod č. 2013/0890-SP/VP

DÉLKA KURZU

8 vyučovacích hodin

NEJBLIŽŠÍ TERMÍN

Žádné vypsané termíny

LEKTOŘI

CENA

1490 Kč

Je tomu již více než deset let, co byla do českého právního řádu po více než padesáti letech navrácena koncepční právní úprava odpovědnosti mládeže za protiprávní činy, a to konkrétně zákonem č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže. Text zákona však nezapře, že se jeho tvůrci zaměřili především na pachatele z řad mladistvých. Právní úprava odpovědnosti dětí mladších 15 let za činy jinak trestné ale mnoho aspektů řízení o činu jinak trestném výslovně neřeší. Výsledkem je tak nejen velmi rozdílná praxe v jednotlivých regionech, ale rovněž ne zcela jasná role kurátora mládeže v tomto řízení.

Jaká je tedy úloha kurátora, když je policejním orgánem přizván k podání vysvětlení podezřelým dítětem? Jaká má dítě u podání vysvětlení práva? Jaké kroky sociálně-právní ochrany dětí může kurátor mládeže činit již v průběhu řízení a jaký bude jejich význam pro jeho další průběh? Co je to mediace a jaké je její místo v řízení ve věcech dětí mladších 15 let? Přijďte se dozvědět odpovědi na tyto otázky a ještě mnohem více na seminář plný kazuistik a praktických příkladů.

NÁPLŇ KURZU

  1. Kurátor mládeže u podání vysvětlení dítětem v průběhu přípravného řízení
  2. Práce s rodinou a rodiči dítěte v průběhu řízení
  3. Kurátor mládeže a další subjekty řízení o činu jinak trestném
  4. Závěr