Rozvojem sociální gramotnosti k úspěchu

Projekt si klade tři základní cíle.

(1) Rozvoj kognitivních schopností a sociálních kompetencí žáků

– Stanoveného cíle bude dosaženo realizací extrakurikulárních aktivit pro žáky ohrožené školním neúspěchem na celkově 13 školách zapojených do projektu. Tyto aktivity budou probíhat formou Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování. Tato metoda je již na školách v určité míře s úspěchem využíváno pro akceleraci kognitivního vývoje dětí, pro prevenci poruch kognitivního vývoje, pro prevenci a nápravu poruch učení a chování.

(2) Řešení problémů při práci s dětmi žijícími ve znevýhodněném prostředí

– Stanoveného cíle bude dosaženo ověřováním efektivity Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování ve školní praxi. Zatímco v zahraničí bylo koncem minulého století realizováno mnoho výzkumů sledujících efektivitu zkušenostně zprostředkovaného učení a metody FIE, v ČR komplexnější výzkumy postrádáme. Výzkum má ambici přinést poznatky o vlivu metody na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí v ZŠ, a zda (nebo lépe řečeno jak moc) specifický přístup ovlivňuje úspěšnost žáků.

(3) Rozvoj schopností kvalitního zprostředkování učení u učitelů

– Stanoveného cíle bude dosaženo setkáváním v centrech kolegiální podpory pro zájemce z okolních škol. Cílem projektu je vytvořit síť 13 center kolegiální podpory v oblasti rozvoje sociálních kompetencí. Proces vzniku těchto center sebou přinese kromě vybudovaných platforem vzájemného učení škol i přirozené zautomatizování technik efektivního setkávání a sdílení pedagogů. Důsledkem sdílení a vzájemného obohacování pedagogů docílíme výrazného zkvalitnění procesu vzdělávání i procesu kultivace klíčových kompetencí u žáků v zapojených školách.

Projekt: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000616