Nový začátek v oblasti inkluzivního vzdělávání v moravskokrumlovském regionu

Cílem projektu je podpora žáků v překonávání školních obtíží a zamezení předčasnému odchodu ze vzdělávání se zaměřením především na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Cílem projektu je celkové nastavení inkluzivního prostředí na základních školách regionu moravsko-krumlovsko za podpory žadatele projektu – město Moravský Krumlov, který je zřizovatelem základních škol, partnera projektu Liga lidských práv a partnera projektu Základní škola MK náměstí Klášterní.

Dalšími cíli projektu jsou:

– podpora žáků ohrožených školním neúspěchem i předčasným odchodem ze systému ze vzdělávání – pomoc psychologa, sociálního pedagoga, speciálního pedagoga i školního asistenta – vytváření individuálních plánů podpory pro jednotlivé žáky, doučování školními asistenty

– podpora pedagogických pracovníků v oblasti rozšiřování kompetencí v inkluzivním vzdělávání – účast na seminářích, vzájemné hospitace, předávání zkušeností ze zahraničí, příklady dobré praxe- podpora spolupráce školy a rodiny – formou vzájemných workshopů, začlenění rodičů do činnosti školy, nastavení optimální spolupráce

– podpora spolupráce v oblasti podpory žáků ohrožených školním neúspěchem a dalšími subjekty působícími ve vzdělávání – organizace vzájemných setkání škol se zapojením zřizovatelů a NNO jako Liga lidských práv, NNO pro předškolní vzdělávání Maceška- nastavení celkové spolupráce mezi školami – zřizovatelem – rodiči

– materiální podpora žáků ohrožených školním neúspěchem a předčasným odchodem ze vzdělávání – možnost využití pomůcek zakoupených v rámci projektu

– podpora rodin žáků ohrožených školním neúspěchem a předčasným odchodem ze vzdělávání – zapojení sociálního pedagoga – konzultace pro rodiče, pomoc rodičům v orientaci ve vzdělávacím systému, komunikací se sociálními odbory apod.- podpora vedoucích pracovníků škol – možnost dalšího vzdělávání v oblasti vytváření inkluzivního prostředí školy a nastavení KLIMA školy

Projekt číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000211