Pozměňovací návrh LLP a Rozalioa k zákonu o ochraně veřejného zdraví

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví byla schválena Poslaneckou sněmovnou a před pár dny postoupena Senátu. I když se podařilo odstranit hrozbu očkování proti vůli rodičů, represe vůči školkám a táborům zůstaly v zákoně zachovány. Rovněž poslanci nepřijali odpovědnost státu za nežádoucí účinky očkování.

Oslovte nyní senátora/senátorku z Vašeho regionu, sjednejte si s  schůzku a požádejte ho/ji, aby podpořil/a naše pozměňovací návrhy (ke stažení zde). Zvolili jsme tři zásadní změny – 1) zavedení odpovědnosti státu, 2-3) zrušení sankcí vůči školkám a organizátorům táborů. Senátory by mohlo zaujmout, že návrh neruší povinnost očkování a sankce vůči rodičům by zůstaly zachovány, ale ruší nedůvodné sankce vůči třetím osobám.

Soudnictví ve věcech dětí mladších patnácti let

Cílem systémového doporučení je poukázat na nedostatky platné právní úpravy soudnictví ve věcech dětí mladších patnácti let, a navrhnout zásady, na základě kterých by měla být postavena nová právní úprava. Doporučení jsou formulována tak, aby byla zachována dostatečná míra obecnosti pro diskusi nad konkrétní podobou případných legislativních změn. Doporučení jsou založena na přístupu, který klade vždy na první místo lidská práva dětí, tak jak byla formulována a tak jak jsou interpretována relevantními mezinárodními orgány, které mají k takové interpretaci mandát.

Odškodňování pacientů

Systémové doporučení Ligy lidských práv č. 9 z roku 2009.

Poukazujeme na to, že někteří pacienti, kteří byli poškozeni v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, se v praxi nemohou domoci odškodnění, protože zdravotnické zařízení za způsobenou újmu neodpovídá. Usilujeme o to, aby bylo možné dosáhnout spravedlivé kompenzace nebo zmírnění vzniklé újmy. Chceme přispět k reformě stávajícího systému odškodňování pacientů a řešení stížností pacientů.

Řízení o způsobilosti k právním úkonům

Systémové doporučení Ligy lidských práv č. 8 z roku 2008.

Poukazujeme na konkrétní problémy právní úpravy a aplikační praxe v řízení o způsobilosti k právním úkonům z hlediska ochrany lidských práv. Formulujeme šestnáct konkrétních doporučení de lege ferenda, která by dle našeho názoru měla být reflektována v nové právní úpravě řízení o způsobilosti k právním úkonům.

 

Problémy v činnosti soudních znalců v oboru zdravotnictví

Systémové doporučení Ligy lidských práv č. 7 z roku 2008.

Doporučení upozorňuje na nedostatky znalecké činnosti v oboru zdravotnictví včetne zadávání a zpracování znaleckých posudků a prezentuje návrhy, jak situaci v této oblasti zlepšit. Zvláštní důraz klade zejména na vypracovávání kritérií pro hodnocení znaleckých posudků.