Systémové doporučení Ligy lidských práv č. 8 z roku 2008.

Poukazujeme na konkrétní problémy právní úpravy a aplikační praxe v řízení o způsobilosti k právním úkonům z hlediska ochrany lidských práv. Formulujeme šestnáct konkrétních doporučení de lege ferenda, která by dle našeho názoru měla být reflektována v nové právní úpravě řízení o způsobilosti k právním úkonům.

 

omezení práv, opatrovnictví, pacient, soudní znalci, zdravotnictví, znalecký posudek, způsobilost