Dítě má právo na kontakt se svými rodiči a omezit ji lze jen rozhodnutím soudu na základě zákona. Rodiče vykonávají vůči dítěti rodičovskou odpovědnost dle občanského zákoníku. Přítomnost rodičů u dítěte při poskytování zdravotních služeb upravuje přímo § 28/3e ZZS, který stanoví právo pacienta (dítěte) na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce nebo jím určené osoby. Zákon stanoví podmínku, že přítomnost nesmí narušit poskytování zdravotních služeb a musí být v souladu s vnitřním řádem a jinými předpisy.  

Co to v praxi znamená? 

Poskytování zdravotních služeb může narušit infekční choroba, rodič pod vlivem omamných látek a další objektivní skutečnosti. Neznamená to pouhou přítomnost, byť by třeba nebyla lékařů příjemná. Zakázat ji nemůže ani vnitřní řád, s ním sice přítomnost musí být v souladu, ale účelem ustanovení ve vnitřním řádu je konkretizovat práva a povinnosti a nastavit pravidla pro chod oddělení. Naopak vnitřní řád nemůže vyloučit zákonem garantované právo – tedy stanovit zákaz nepřetržité přítomnosti např. vyloučením zákonných zástupců z oddělení v nočních hodinách.  

V současné chvíli tedy nepřetržité přítomnosti u dítěte nebrání nic, kromě předsudků zdravotníků. Problematická může být přítomnost na JIP, kde může být objektivně snížena bezpečnost a rychlost poskytnutí zdravotních služeb při přítomnosti zákonných zástupců. I v tomto případě musí nemocnice přítomnost umožnit, může ale stanovit přísná kritéria pro zákonné zástupce, která umožní řádný chod oddělení. 

Přítomnost rodiče u hospitalizovaného dítěte má také terapeutický přínos. O tom hovoří jak důvodová zpráva k zákonu o zdravotních službách, tak i výzkumy.  

Nemocnice musí umožnit přítomnost u dítěte, nemusí Vám ale poskytnout lůžko.  

Návštěvní hodiny na oddělení  

Zákonný zástupce není návštěva. Jeho právo na nepřetržitou přítomnost převáží nad vnitřními pravidly oddělení. Pro rodiče návštěvní hodiny neplatí.  

Charta práv hospitalizovaných dětí  

Velká část nemocnic přijala Chartu práv hospitalizovaných dětí, která taktéž přiznává právo na nepřetržitou přítomnost rodiče u dítěte. Jedná se dokument, jehož závaznost není vynutitelná. Nicméně pokud se k němu nemocnice zavázaly, jde jím argumentovat v morální rovině.