Rodičky si často přejí být u porodu doprovázeny otcem dítěte, porodní asistentkou, dulou či jinou osobou. Přítomnost osoby blízké nebo jiné osoby určené pacientem, což je ze zákona možné, dle § 28/3 e ZZS musí to však být v souladu s vnitřním řádem a nesmí tato přítomnost narušovat poskytování zdravotních služeb. Nutno říct, že vnitřní řád nesmí nepřiměřeně omezit práva pacientů či je úplně vyloučit. Pokud by vnitřní řád přítomnost otce zakázal, nepřihlíželo by se k němu. Naopak může určit, že nemůže být porodu neomezené množství osob. 

Přítomnost osoby blízké u porodu má mnoho funkcí. Od psychické podpory partnera, přes profesionální psychickou podporu duly, až po odborné rady od konzultantky v podobě porodní asistentky.  

Každý doprovod u porodu může také významně přispět dodržování práv rodičky. Pokud je dobře seznámen s jejími představami o porodu může napomoct jednak v komunikaci s lékaři, rodička mu může udělit oprávnění s nimi komunikovat. Dále pak může zabránit provádění výkonů, s kterými rodička nesouhlasí.  

1, 2, 3 nebo 4 doprovázející osoby? 

Porodnice zpravidla přítomnost osoby blízké umožňují, setkat se lze s omezením počtu osob. Zde neexistuje univerzální pravidlo, které by všeobecně regulovalo počet osob u porodu. Omezení by však vždy mělo být přiměřené a důvodné. Například, pokud jsou v dané nemocnici malé porodní boxy, nebude přiměřená přítomnost 3 osob. Nebylo by možné pak poskytovat zdravotní služby bez omezení. Naopak u velkých porodních sálů není přiměřené omezit počet doprovázejících osob na jednu.  

Platba za doprovod  

Problém spojený s doprovodem bývá nezákonná platba za přítomnost otce či jiné osoby u porodu. V nemocnici se obecně můžeme setkat s platbami za služby, které jsou poskytovány nad rámec běžné péče. Do této kategorie však nepatří přítomnost otce u porodu, jak vyjasnil Ústavní soud v rozhodnutí sp. zn. IV. ÚS 3035/15. Zákon o zdravotních službách v § 3 ZZS přiznává právo na přítomnost osoby blízké či osoby určené pacientem a nepodmiňuje jej žádnou platbou. Proto porodnice musí tuto přítomnost umožnit, aniž by byla zpoplatněna.  

Jedinou výjimku tvoří účelně vynaložené náklady na tuto přítomnost. Nepatří sem jednorázové ochranné pomůcky! Ty musí nemocnice zajistit bezplatně na všech odděleních, porod není výjimkou. Výjimkou jsou služby, které musí být poskytnuty – např. školení doprovodu nebo školení zdravotníků pro přítomnost dalších osob u porodu. Cena musí být adekvátní a školení musí prokazatelně proběhnout. Můžete žádat vyčíslení těchto nákladů.  

Nemocnice může poskytovat i další zpoplatněné služby (např. občerstvení, extra přikrývky, relaxační pomůcky a další). Je jen na Vás, případně na Vašem doprovodu, zda si chce tyto služby přiobjednat. 

Neuhrazení poplatku nemůže být důvodem pro nevpuštění otce či jiné osoby určené rodičkou k porodu. Důležité je dát si pozor, abyste nepodepsala souhlas s poplatkem v nepřiměřené výši, který mnohdy bývá součástí dokumentů vyplňovaných na začátku porodu. Poplatek, s kterým souhlasíte je pak soukromoprávní smlouvou a může zahrnovat ony nadstandardní služby.