Rodičky mají právo na svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb dle § 28/3 písm. b ZZS. Do tohoto práva spadá jak volba porodnice jako zdravotnického zařízení, tak i volba porodní asistentky či gynekologa jako jejich ošetřujících lékařů během těhotenství a šestinedělí. Naopak sem nespadá možnost zvolit si konkrétní porodní asistentku či lékaře v rámci péče poskytované v nemocnici.  

Výjimkou jsou komunitní porodní asistentky, které poskytují svou péči kontinuálně během těhotenství, porodu a šestinedělí. Model kontinuální péče je založený právě na jedné pečující osobě. V praxi to znamená, že konkrétní porodní asistentka poskytuje ženě péči v domácím prostředí nebo s ní odjíždí do porodnice a tam vede porod. Vedení porodu a poskytování zdravotních služeb je možné pouze, pokud má porodní asistentka s danou porodnicí uzavřený smluvní vztah. V opačném případě vystupuje v roli konzultantky dle § 2/2 písm. b. ZZS, na kterou má žena právo dle § 28/3 písm. c ZZS. To znamená, že s ní můžete konzultovat veškeré zdravotní úkony. 

Někdy se také uvádí, že se porodní asistentka nachází v pozici duly a je pro ženu spíše psychickou podporou než poskytovatel zdravotní péče. To je ale nepřesné, porodní asistentka sice nemůže plně vykonávat svou profesi, to ale neznamená, že je zbavena své odbornosti a z ní plynoucí odpovědnosti (v tomto případě za poskytnuté informace). Pro Vás je klíčové, že v takovém případě o Vás bude primárně pečovat nemocniční porodní asistentka (v souladu s Vašimi názory vyjádřenými ve formě informovaného souhlasu) a Vaše porodní asistentka nebude provádět zdravotní úkony.  

Když se vrátím obecně k volbě poskytovatele péče, žena si během těhotenství zvolit péči gynekologa či porodní asistentky, ať už jde o soukromého či veřejného poskytovatele. Registrujícího poskytovatele, jehož péče má být hrazena z veřejného zdravotního pojištění, tím je typicky gynekolog může žena dle § 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění měnit jednou za 3 měsíce. Péče porodní asistentky není až na výjimky, v podobě jedné návštěvy v těhotenství a tří v šestinedělí, hrazena z veřejného zdravotního pojištění.  

Při volbě porodnice není žena nikterak limitována, ani obvodem podle místa kde žije, ani časově, volba je zcela na ní. Důležité je zmínit, že některé porodnice kladou na rodičky nepřiměřené požadavky spočívající zejména ve závazné volbě poskytovatele do určité doby. Těmi jsou například nutnost registrace do určitého týdne těhotenství, či uzavření smlouvy o péči, kterou je podmíněna možnost porodu v dané porodnici. Tyto nové trendy v porodnictví jsou v rozporu s právem na volbu poskytovatele péče a porodnice Vás musí přijmout i bez těchto domnělých nezbytností. Porod patří mezi situace, kdy není možné odmítnout poskytování péče ze strany poskytovatele.  

Smlouvy o péči, se kterými se lze setkat jdou mnohdy ještě dál a jsou prolnuty s informovaným souhlasem. Mohou vyvolávat dojem, že péče v dané porodnici bude poskytnuta pouze v případě, že rodička podepíše kompletně informovaný souhlas a zaváže se k němu ve smlouvě. Ženy navíc mohou nabýt dojmu, že nelze smluvně udělený informovaný souhlas nelze odvolat a nemají možnost se rozhodnout v souladu s aktuálními potřebami či názory.  

Poskytovatele péče si můžete zvolit dle svých preferencí. V těhotenství jím může být porodní asistentka, gynekolog nebo můžete péči kombinovat. Svobodně si zvolte i porodnici, ta Vás nemůže omezovat registrací či podpisem smlouvy o péči. Porod je neodkladná péče a žena musí být vždy přijata do péče.  

Kdy Vás může poskytovatel péče odmítnout nebo Vám ukončit poskytování péče 

Odmítnutí péče znamená, že Vám poskytovatel ani nezačne péči poskytovat ani Vás například nezaregistruje jako svého pacienta. Zatímco ukončení péče znamená, že Vám již péče započala nebo jste byla registrována a nyní Vám bude ukončena.  

Během těhotenství Vás může poskytovatel dle § 48/1 ZZS odmítnout v těchto případech: 

  1. pokud má plno – hovoříme o překročení únosného pracovního zatížení  
  1. není dostatečně vybavený – personálně nebo věcně či technicky  
  1. z důvodu vzdálenosti nelze realizovat návštěvní službu 
  1. není ve smluvním vztahu s Vaší pojišťovnou  

Během porodu Vám poskytování zdravotní péči odmítnout nelze, jedná se o neodkladnou péče, která to neumožňuje.  

Ukončit péči lze jen během těhotenství, a to v případech kdy: 

  1. si zvolíte nového poskytovatele a Váš poskytovatel Vás předá do jeho péče  

V případech, kdy přejdete k jinému gynekologovi, Váš současný poskytovatel Vám ukončí péčí ve chvíli, kdy předá výpis ze zdravotnické dokumentace novému gynekologovi. 

  1. pominou důvody poskytování péče (toto neplatí pro registrujícího poskytovatele) 

Např. v případě hospitalizace pominou důvody a budete propuštěna domů 

  1. pokud vyslovíte nesouhlas s poskytováním veškeré péče (pozor, sem nepatří absence na preventivních prohlídkách, ty jsou nepovinné!) 

Jedná se o případy, kdy nebudete souhlasit s žádnou péčí a nebudou existovat jiné alternativy 

  1. pokud byste závažným způsobem omezovala práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržovala navržený léčebný postup, s kterým jste souhlasila nebo pokud se neřídíte vnitřním řádem a chování není způsobeno zdravotním stavem. (Sem patří i např. opakované nedostavení se na smluvený termín) 

Laicky řečeno, pokud byste omezovala práva ostatních, pokud by Vaše léčení postrádalo smysl z důvodů na Vaší straně, nebo byste významně porušovala vnitřní řád (neplatí v případě, kdy by nepřiměřeně zasahoval do Vašich práv).  

  1. pokud byste přestala poskytovat součinnost nutnou pro další poskytování zdravotních služeb, pokud nesouvisí se zdravotním stavem. 

Jde o případy, kdy se např. opakovaně nedostavíte na smluvený termín. Nejdete na dohodnutá vyšetření apod.  

Ukončení péče není možné, pokud by došlo k bezprostřednímu ohrožení života nebo vážného poškození zdraví.  

Porod je neodkladná péče, a proto Vám musí přijmout všude a poskytnout Vám zdravotní péči. Tu není možné ukončit, ani kdybyste odmítla vše.