Porodní plán je souhrn přání a názorů rodičky na průběh porodu, na zákroky typicky spojené s porodem, na způsoby tišení bolesti, relaxační techniky a další okolnosti.  

Porodní plán i dříve vyslovené přání jsou vyjádřením vůle rodičky, ať už ve formě souhlasu či nesouhlasu se zákroky nebo přání spojených s porodem. Z právního hlediska jde o projev vůle, nicméně tento nemůže bez informací ze strany zdravotníka plnit funkci informovaného souhlasu. To ale neznamená, že by pro zdravotníky takto vyjádřená vůle nebyla závazná, porodní plán musí zdravotníci respektovat.  

Jak jsem uváděla dříve, zdravotníci nemohou jednat bez informovaného souhlasu rodičky, z toho plyne, že i když uvede rodička v porodním plánu, že si přeje např. podání epidurální anestezie, musí k tomuto zákroku nejprve udělit informovaný souhlas dle výše uvedeného postupu. Proč tomu tak je? Každý zákrok je zásahem do tělesné integrity, a proto by o něm měla rodička rozhodovat s dostatkem informací. Z toho vyplývá, že je potřeba nutnost získání informovaného souhlasu vnímat zejména jako informační povinnost na straně porodní asistentky či lékaře, nikoli jako omezení rodičky ve způsobu vyjádření jejich postojů. Jiná situace by nastala, pokud byste se vzdala práva na informace dle § 31/2 písm. f), v takovém případě by porodní plán sám o sobě postačil jako souhlas se zákrokem. 

Porodní plán není zákonem nijak upravený. Forma je tedy zcela na Vás, z praktického hlediska je vhodný písemný souhlas, z něhož je zřejmé, kdo jej činí a je opatřený podpisem. Nazvat jej můžete porodním plánem, přáním nebo i jinak, třeba vyjádřením vůle. Své názory vyjádřené v porodním plánu můžete kdykoliv odvolat stejně jako u informovaného souhlasu. 

Doporučuji, aby obsah porodního plánu byl věcný a týkal se relevantních situací pro porod. Vyjádřete v něm své postoje a přání ve vztahu k možným zákrokům, způsobům tišení bolesti, případně relaxačním technikám. Nejefektivnější je formulovat své požadavky jako souhlas či nesouhlas s určitými zákroky. Příběhy ponechejte stranou, vyplatí se stručnost, přehlednost a srozumitelnost. Tím umožníte zdravotníkům se v porodním plánu rychle zorientovat a efektivně s ním pracovat v průběhu porodu. 

Zjednodušení komunikace mezi rodičkou a zdravotníky vedoucí k vyjasnění porodních přání rodičky je hlavním cílem porodního plánu.  Porodní plán je vhodné předem zkonzultovat s danou porodnicí.  

Porodní plán nemocnice jako součást informovaného souhlasu 

V praxi se také můžete setkat s nemocničním porodním plánem, s ohledem na podstatu porodního plánu jako dokumentu vyjadřujícího přání rodičky je to spíše úsměvné. Jak s ním tedy pracovat? Pokud jsou v něm informace, s kterými se ztotožňujete můžete jej podepsat. Naopak, pokud s informacemi nesouhlasíte, nikdy je nepodepisujte.  Takové informace z porodního plánu vyškrtejte nebo jej nepodepisujte vůbec. Myslete na to, že sice nejde o informovaný souhlas, ale stále je to vyjádření Vaší vůle.  

Podepsala jsem nemocniční porodní plán, a nakonec jste si přinesla i vlastní? Pozdější projev vůle nahrazuje ten dřívější, v praxi Vám ale doporučuji původní souhlas vyjádřený formou podpisu odvolat a žádat založení Vašeho porodního plánu do zdravotnické dokumentace, aby nebylo sporu o tom, jaké je Vaše skutečná vůle. 

Dříve vyslovené přání  

Institut dříve vysloveného přání dle § 31 ZZS je porodnímu plánu poměrně podobný, ale jeho účel je jiný. Smyslem je vyjádřit svou vůli pro situace, v nichž nebudete schopná dát svůj souhlas či nesouhlas (např. z důvodu intenzivní bolesti). Dříve vyslovené přání se aktivuje až v případě, že je rodička ve stavu, v němž nemůže vyslovit souhlas se zákroky. Musí mu vždy předcházet poučení, jen tak je informované a může nahradit informovaný souhlas v těchto situacích. 

Jednoduše řečeno, dříve vyslovené přání zajistí, že budou zdravotníci přesně vědět, jak postupovat ve chvíli, kdy vy jim to nebudete schopna říct.  

Jak na dříve vyslovené přání v praxi?  

A) 

  1. Nejdříve kontaktujte svého praktického lékaře, gynekologa nebo jiného lékaře ze souvisejícího oboru a proberte s ním svou představu. Pokud žádáte zaznamenat svá přání týkající se zákroků lege artis, tedy těch, které jsou z medicínského hlediska přípustné, následuje krok dva. 
  1. Lékař Vás následně poučí stejně jako u informovaného souhlasu a toto poučení zaznamená do dříve vysloveného přání. 
  1. Dříve vyslovené přání musíte opatřit úředně ověřeným podpisem. 

B)  

  1. Při přijetí k hospitalizaci či kdykoliv během ní můžete dříve vyslovené přání chtít zaznamenat do zdravotnické dokumentace.  
  1. Ošetřující lékař Vás poučí a zaznamená toto poučení do dokumentace 
  1. Záznam podepíšete vy, svědek a lékař.  

Obsah dříve vysloveného přání musí odrážet jeho smysl, tedy určení své vůle ve vztahu k jednotlivým zákrokům. A také umožňovat poučení lékařem. Proto jej formulujte jako souhlas nebo nesouhlas s určitou léčbou, či jednotlivými zákroky. I dříve vyslovené přání má své limity dle § 36/5 ZZS, mezi ně patří například zákaz žádat úkony vedoucí ke smrti nebo učinit dříve vyslovené přání u nezletilého. Více je zde nebudeme rozebírat, neboť nejsou pro porodnictví příliš relevantní.  

Dříve vysloveného přání lze označit za nový trend v porodnictví, existují ale pochybnosti o jeho využitelnosti v porodnictví. Domnívám se, že ve velké části případů ani nedojde k „aktivaci“ dříve vysloveného přání. Jeho používání podporuje myšlenku, že rodička není schopna během porodu rozhodovat o vlastním těle. Přesto bych jeho využití v kombinaci s porodním plánem doporučila. Proč? V současné době má psychologický efekt na poskytovatele, ti se jím cítí mnohem více vázání než porodním plánem. Nespornou výhodou dříve vysloveného přání je nutnost jej předem projednat s lékařem, což napomůže vyjasnění možností či ochoty daného pracoviště. Jednou z možností, jak si zajistit použití informací z dříve vysloveného přání i mimo dobu, kdy o sobě nejste schopna rozhodovat, je uvést do informaci, že do chvíle, než je aktivováno je třeba jej akceptovat jako závazný projev vůle dle občanského zákoníku.