Nejdřív se podívejme na vývoj ve zdravotnictví, který může pomoc zorientovat se v chování všech aktérů. Rozlišujeme dva druhy vztahů mezi poskytovatelem péče a rodičkou. Vztah paternalistický a partnerský. V ideálním případě bychom o paternalismu hovořili jen s poukazem na dobu minulou. Nicméně v praxi se s ním nebo jeho typickými projevy stále setkáváme, jsou hluboce zakořeněné a mezi zdravotníky se tento přístup k pacientům i rodičkám stále předává, proto má význam se u něj také pozastavit. Nutno dodat, že jej mnohdy očekávají i sami pacienti. 

Paternalismus představuje nadřazené postavení poskytovatele a chybějící dialog s rodičkou. Zjednodušeně řečeno – o všem rozhoduje lékař nebo porodní asistentka, názor rodičky se nevyžaduje a dokonce není brán v potaz. Oproti tomu partnerský přístup je založený na rovnocenném vztahu dvou, kteří spolu diskutují o možných formách péče. Partnerský přístup je typický pro vyspělé demokracie po celém světě a právně tomu není jinak ani v České republice.  

Partnerský přístup je založený na rovnosti stran. Podíváme-li se na zdravotnictví obecně, fakticky je pacient slabší smluvní stranou. K lékaři přichází zpravidla z důvodu nemoci, oslabení či nutnosti dohledu a může pociťovat závislost na lékaři, od něhož očekává pomoc. Z tohoto důvodu právo přináší nástroj, který má přispět k „vyrovnání sil” mezi lékařem a pacientem, stejně tak mezi rodičkou a porodní asistentskou či lékařem. Tímto nástrojem je informovaný souhlas se zákrokem.  

Co přispělo k odklonu? Spolu s rozvojem medicíny, rostoucí vzdělaností a respektem k individualitě každého z nás byla změna nevyhnutelná. Vývoj byl ovlivněn hrůzami druhé světové války a s nimi spojeným uvědoměním si hodnoty jedince a jeho individuality. Jedině partnerský přístup umožňuje rozhodovat o svém těle a zohlednit tak svůj vlastní způsob života. Partnerský přístup je spojený s odpovědností za vlastní rozhodnutí. Základem pro něj je komunikace. Nutno říct, že jej bohužel stále nelze očekávat jako samozřejmost, a proto je dobré znát svá práva a povinnosti, být informovaná a rozhodovat v souladu s vlastními hodnotami. Volte proto dobře svého poskytovatele péče a žádejte, aby respektoval Vaše práva.