Přehled zákonů a jiných právních předpisů 

Sdělení č. 96/2001 Sb. m. s., Úmluva o lidských právech a biomedicíně 

Usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 

Zákon č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 

Zákon č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole (kontrolní řád)  

Vyhláška č. 92/2012 Sb., vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče 

Vyhláška č. 255/2012 Sb., Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 

Přehled judikatury 

K otázce informovaného souhlasu 

Nález Ústavního soudu ze dne 2. 1. 2017, sp. zn. I. ÚS 2078/16 

Nález Ústavního soudu ze dne 18. 5. 2001, sp. zn. IV. ÚS 639/2000 

Konovalová proti Rusku (Evropský soud pro lidská práva) 

K otázce negativního reversu 

Nález Ústavního soudu ze dne 21. 3. 2017, sp. zn. IV. ÚS 3526/16 

K otázce ukončení hospitalizace v porodnici (ambulantní porod) 

Hanzelkovi proti České republice (Evropský soud pro lidská práva)