Pro poskytování zdravotní péče je vhodné s klientkou uzavřít písemnou smlouvu, která upraví rozsah vaší péče a výši finanční odměny. Typ smlouvy bude smlouva o péči o zdraví podle § 2636 a dále občanského zákoníku. Smlouvu nemusíte ze zákona uzavírat písemně, přesto písemnou formu doporučujeme. 

Nejdůležitější částí této smlouvy bude finanční stránka vašeho vztahu. Smlouva se tak může lišit podle toho, zdali máte uzavřenou smlouvu s některou zdravotní pojišťovnou nebo ne, případně jestli máte uzavřenou smlouvu s tou konkrétní zdravotní pojišťovnou vaší klientky. 

Úhrady budete zpravidla vyžadovat za jednotlivé úkony, nikoliv za hodinovou sazbu. Je ale možné nastavit obojí – například hodinovou sazbu za konzultace. 

Změna či ukončení smlouvy o péči o zdraví 

Změna či ukončení smlouvy o péči o zdraví nepodléhají při poskytování zdravotních služeb, resp. zdravotní péče, smluvnímu ujednání mezi vámi a ženou. Tato oblast je totiž zcela regulována zákonem o zdravotních službách, který vymezuje podmínky, za kterých můžete, odmítnout přijetí pacienta do péče, resp. ukončit péči o pacienta (viz § 48 zákona o zdravotních službách). Úplný výčet případů, ve kterých může poskytovatel ukončit péči o pacienta, pak vylučuje využití jiných způsobů ukončení smlouvy o péči o zdraví s výjimkou případu uplatnění výhrady svědomí (§ 50 odst. 2 zákona o zdravotních službách). Smluvní volnost je tak v oblasti odmítnutí přijetí pacienta do péče či jejího ukončení i nadále značně limitována zákonem o zdravotních službách. 

Odpovědnost za škodu při poskytování zdravotních služeb 

Smluvní základ poskytování péče o zdraví v případě poskytování zdravotních služeb má význam i pro spory z odpovědnosti za škodu způsobenou při jejich poskytování. 

Nový občanský zákoník rozlišuje náhradu škody způsobené porušením zákonné povinnosti a porušením smluvní povinnosti. Pro vznik povinnosti nahradit škodu způsobenou jinému porušením zákonné povinnosti se v souladu s § 2910 občanského zákoníku vyžaduje zavinění. Naproti tomu odpovědnost za škodu způsobenou porušením smluvní povinnosti je v souladu s § 2913 občanského zákoníku objektivní, a zavinění se tedy pro její vznik nevyžaduje. O absolutní odpovědnost však pochopitelně nejde a § 2913 odst. 2 občanského zákoníku upravuje liberační důvody, na jejichž základě se škůdce může povinnosti škodu nahradit zprostit.