Informovaný souhlas je jeden z nejdůležitějších institutů ve zdravotnictví. Jednou z vašich povinností jako poskytovatele zdravotní péče je ke každému zákroku získat informovaný souhlas pacienta (pokud nejde o výjimečnou situaci, o tom dále). Informovaný souhlas je zakotven v § 28 odst. 1 a § 34 a dále zákona o zdravotních službách. 

Informovaný souhlas není dle § 38 odst. 3 zákona o zdravotních službách k zákroku potřeba při splnění tří podmínek 1. daný úkon je nezbytný k záchraně života nebo zdraví či tiší náhlou nebo intenzivní bolest 2. je neodkladný 3.  pacient nemůže vyslovit souhlas (bezvědomí, vliv tišících léků atd.)  

Ve všech ostatních případech souhlas pacienta musí být svobodný, srozumitelný, kvalifikovaný a informovaný. Vaší povinností je pacientovi srozumitelně podat odborné informace tak, aby se mohl svobodně rozhodnout (§ 31 odst. 1 a 2 zákona o zdravotních službách). V jakém rozsahu musíte informace podat? 

Těhotné ženě musíte podat informace v následujícím rozsahu: 

  1. Informace o jejím aktuálním zdravotním stavu a případné prognóze (např. v jaké fázi je porod, jaké jsou ozvy dítěte) 
  1. Informace o vámi navrhovaném postupu včetně vysvětlení, co přesně se bude dít 
  1. Informace o důsledcích a rizicích navrhovaného postupu (vyjmenovat musíte nejčastější a nejzávažnější rizika, nikoliv všechny) 
  1. Informace o možných alternativách, které jsou dostupné (a to včetně alternativ mimo nemocnici a mimo zdravotní pojištění 
  1. Informace o následné léčbě a omezeních a doporučení do budoucna (jaká ošetření či omezení může žena očekávat do budoucna) 

Následně má žena právo klást doplňující otázky, které musíte srozumitelně zodpovědět (§ 31 odst. 1 písm. b) zákona o zdravotních službách). 

Po zodpovězení případných dotazů udělí žena informovaný souhlas se zákrok nebo zákrok odmítne (v takovém případě jí můžete předložit k podpisu negativní revers, který je tématem následující kapitoly). Souhlas může mít ústní i písemnou formu, zákon písemnou formu zpravidla nevyžaduje, jen v případě souhlasu s hospitalizací (§ 34 odst. 2 zákona o zdravotních službách). 

Informace by měly být pacientovi podány objektivně, bez emočního zabarvení a přesvědčování. 

Za splnění informovaného souhlasu nelze považovat předtištěný dokument, který se dá pacientovi pouze k podpisu. Je nutné s pacientem vše probrat a umožnit klást doplňující otázky. Z tohoto důvodu lze doporučit, aby co nejvíce přání a alternativ bylo probráno ještě před příjmem k porodu (například na některé těhotenské poradně).