Pokud chcete poskytovat zdravotní služby jako porodní asistentka mimo zaměstnanecký poměr v nemocnici, budete potřebovat oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Toto oprávnění vydává krajský úřad (v případě Prahy Magistrát hlavního města Prahy). Tento krajský úřadu vám také přiřadí IČO (identifikační číslo osoby). Toto oprávnění můžete získat jako fyzická osoba nebo jako právnická osoba (například si můžete založit společnost s ručením omezeným). 

Získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb 

Pro získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb se nejprve musíte rozhodnout, v jakém rozsahu a kde chcete služby poskytovat. 

Jako porodní asistentka máte tři možnosti, jaké pracoviště pro poskytování péče si zřídíte: 

 1. Kontaktní pracoviště pro domácí péči 

Takové pracoviště si zřídíte, pokud budete poskytovat zdravotní služby ve vlastním sociálním prostředí klientek. Pokud je kontaktní pracoviště v nemovitosti, kterou vlastníte, bude stačit výpis z katastru nemovitostí. V jiném případě musíte doložit nájemní smlouvu s vlastníkem nemovitosti. Nájemní smlouva by měla obsahovat i účel, ke kterému hodláte nemovitost využívat. Požadavky na vybavení kontaktního pracoviště pro porodní asistenci naleznete v příloze č. 10 vyhlášky č. 92/2012 Sb. (vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče). 

 1. Pracoviště porodní asistentky, kde nejsou vedeny porody 

V případě pracoviště, kde nejsou vedeny porody, budete poskytovat ambulantní péči. I zde je potřeba doložit vaše právo užívat nemovitost – buď výpisem z katastru nemovitostí nebo nájemní smlouvou. Vaše pracoviště bude muset být technicky a věcně vybaveno k poskytování zdravotních služeb – co vše musíte mít najdete v příloze č. 2 vyhlášky č. 92/2012 Sb. (konkrétně bod 2.11.1). Budete muset také zpracovat návrh provozního řádu, který schvaluje rozhodnutím příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (§ 15 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví). Příslušným orgánem bude krajská hygienická stanice, pod kterou spadá adresa vašeho pracoviště. Formulář pro žádost o schválení provozního řádu (nebo jeho změny) zpravidla naleznete na stránkách dané krajské hygienické stanice. 

 1. Pracoviště porodní asistentky, kde jsou vedeny porody 

V takovém případě se jedná o porodní dům nebo porodní centrum. Stejně jako v předchozích případech budete dokládat právo užívat nemovitost (výpisem z katastru nemovitostí nebo nájemní smlouvou). Na toto pracoviště jsou kladeny nejvyšší nároky z hlediska technického a věcného vybavení – výčet naleznete v příloze č. 2 vyhlášky č. 92/2012 Sb. (bod 2.11.2). Stejně jako u předchozího pracoviště vám musí příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice podle adresy vašeho pracoviště) schválit návrh provozního řádu. 

Kompetence porodních asistentek jsou vyjmenovány v § 5 vyhlášky č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. 

Postup k získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb 

Prvním krokem, jak jsme již zmínili, je výběr typu pracoviště, které chcete provozovat – kontaktní pracoviště, pracoviště, ve kterém nejsou vedeny porody nebo pracoviště, ve kterém jsou vedeny porody. 

Dále potřebujete vyplnit formulář žádosti k udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Ten naleznete na stránkách krajského úřadu, u kterého budete o oprávnění žádat. Místně příslušným krajským úřadem bude podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách ten, v jehož správním obvodu bude zdravotnické zařízení, v němž budou zdravotní služby poskytovány – tj. vaše pracoviště. V případě poskytování domácí péče se při výběru krajského úřadu budete řídit adresou vašeho kontaktního pracoviště. 

Náležitosti, které musí žádost obsahovat, jsou vyjmenovány v § 18 odst. 1 zákona o zdravotních službách. Budete je vyplňovat do formuláře příslušného krajského úřadu. Pokud již máte přidělené identifikační číslo (například vlastníte živnostenské oprávnění), do formuláře vyplníte již přidělené. V opačném případě vám bude přiděleno při získání oprávnění. 

Pro porodní asistenci platí, že jde o: 

Obor zdravotní péče:  Porodní asistentka  

Druh zdravotní péče:  Ošetřovatelská péče 

Forma zdravotní péče – zde záleží, jaké zřizujete pracoviště: 

 1. Kontaktní pracoviště: zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta, domácí péče – ošetřovatelská 
 1. Pracoviště porodní asistentky, kde nejsou vedeny porody: ambulantní péče 
 1. Pracoviště porodní asistentky, kde jsou vedeny porody: jednodenní péče 

Dále ve formuláři budete uvádět datum, ke kterému chcete začít s poskytováním péče. Budete žádat o oprávnění na dobu neurčitou, nemusíte proto uvádět datum skončení poskytování zdravotních služeb. 

K žádosti budete muset předkládat také určité dokumenty. Jejich výčet naleznete v § 18 odst. 2 zákona o zdravotních službách

 1. Doklad o odborné způsobilosti k poskytování zdravotní péče 

Odbornou způsobilost k výkonu povolání porodní asistentky lze podle § 6 zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních získat absolvováním: 

a) nejméně tříletého akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu porodních asistentek, 

b) tříletého studia v oboru diplomovaná porodní asistentka na vyšších zdravotnických školách, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004, 

c) střední zdravotnické školy v oboru ženská sestra nebo porodní asistentka, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 1996/1997. 

Tato odborná způsobilost je jednou ze základních podmínek pro získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb a při žádosti ji musíte doložit úředně ověřenou kopií diplomu. 

 1. Doklad o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání. 

Nesmí být starší než 90 dní ke dni podání žádosti. Jde o lékařský posudek od vašeho praktického lékaře. Formulář má obvykle krajský úřad na svých stránkách ke stažení a praktický lékař ho pouze vyplní. Bývá zpoplatněn. 

 1. Doklad o bezúhonnosti 

Musíte doložit výpis z evidence rejstříku trestů, také nesmí být starší než 90 dní ke dni podání žádosti. Pokud v žádosti uvedete údaje o rodném příjmení, rodném čísle a místu/okresu narození, může výpis zajistit správní orgán příslušný k vydání oprávnění k poskytování zdravotních služeb. 

 1. Prohlášení, že netrvá žádná z překážek pro udělení oprávnění 

Formulář pro toto prohlášení zpravidla naleznete na stránkách vašeho příslušného krajského úřadu. Jeho prostřednictvím prohlašujete, že u vás netrvá žádná z překážek, kvůli které by vám nebylo možné oprávnění udělit. Výčet překážek naleznete v § 17 zákona o zdravotních službách

 1. Seznam zdravotnických a jiných odborných pracovníků, kteří budou vykonávat zdravotnické povolání v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k žadateli 

V případě, že budete pracovat sama, budete uvádět pouze sebe. 

 1. Prohlášení, že zdravotnické zařízení je pro poskytování zdravotních služeb technicky a věcně vybavené 

Technické a věcné vybavení je různé podle toho, jaký si vyberete druh pracoviště (viz výše). 

 1. Doklad, z něhož vyplývá oprávnění žadatele užívat prostory k poskytování zdravotních služeb 

Jde o již zmiňovaný výpis z katastru nemovitostí nebo nájemní smlouvu, dokládající vaše oprávnění nemovitost užívat. 

 1. Rozhodnutí o schválení provozního řádu zdravotnického zařízení 

V případě, že zřizujete jiné pracoviště porodní asistentky než kontaktní pracoviště, budete potřebovat i rozhodnutí o schválení provozního řádu zdravotnického zařízení. 

Nyní máte vyplněný formulář a všechny potřebné dokumenty. Formulář i dokumenty pošlete na příslušný krajský úřad doporučeně, datovou schránkou nebo osobně. Po přijetí vaší žádosti obdržíte informace k platbě správního poplatku, který činí 1000 Kč. Můžete ho uhradit buď převodem nebo hotově přímo na krajském úřadě. Ať už zvolíte jakýkoliv způsob, pro doručení rozhodnutí doporučujeme zvolit zaslání poštou nebo do datové schránky, nikoliv osobně. Usnadní vám to případné odvolání. 

Lhůta pro vydání rozhodnutí činí 30 dní, případně až 60 dní v komplikovaných případech (např. pokud je třeba nařídit ústní jednání nebo místní šetření). Obecně však platí lhůta 30 dní podle § 71 odst. 3 správního řádu

Jakmile je vám rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb doručeno, začíná následující den po doručení běžet lhůta 15 dní pro podání odvolání. Lhůta je procesní, to znamená, že než uběhne, musí být do půlnoci posledního dne podáno odvolání na poště nebo zasláno na úřad prostřednictvím datové schránky.  

V odvolání popište, s čím v rozhodnutí nesouhlasíte a proč. Odvolání budete podávat skrz příslušný krajský úřad (ten, který vám vydal rozhodnutí o oprávnění) k Ministerstvu zdravotnictví. To má opět lhůtu 30 dní na jeho vyřízení. Odvolání má v tomto případě odkladný účinek – nemůžete začít poskytovat služby, dokud o něm nebude rozhodnuto. 

Po získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb máte povinnost sjednat si pojištění. Povinnost poskytovatele zdravotních služeb uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, a to v rozsahu, v jakém lze rozumně předpokládat, že by jej mohla taková odpovědnost postihnout, je stanovena ustanovením § 45 odst. 2 písm. n) zákona o zdravotních službách; toto pojištění musí trvat po celou dobu poskytování zdravotních služeb; kopii pojistné smlouvy je poskytovatel povinen zaslat příslušnému správnímu orgánu nejpozději do 15 dnů ode dne zahájení poskytování zdravotních služeb.