7. Smluvní vztah s klientkou

Pro poskytování zdravotní péče je vhodné s klientkou uzavřít písemnou smlouvu, která upraví rozsah vaší péče a výši finanční odměny. Typ smlouvy bude smlouva o péči o zdraví podle § 2636 a dále občanského zákoníku. Smlouvu nemusíte ze zákona uzavírat písemně, přesto písemnou formu doporučujeme. 

Nejdůležitější částí této smlouvy bude finanční stránka vašeho vztahu. Smlouva se tak může lišit podle toho, zdali máte uzavřenou smlouvu s některou zdravotní pojišťovnou nebo ne, případně jestli máte uzavřenou smlouvu s tou konkrétní zdravotní pojišťovnou vaší klientky. 

Úhrady budete zpravidla vyžadovat za jednotlivé úkony, nikoliv za hodinovou sazbu. Je ale možné nastavit obojí – například hodinovou sazbu za konzultace. 

Změna či ukončení smlouvy o péči o zdraví 

Změna či ukončení smlouvy o péči o zdraví nepodléhají při poskytování zdravotních služeb, resp. zdravotní péče, smluvnímu ujednání mezi vámi a ženou. Tato oblast je totiž zcela regulována zákonem o zdravotních službách, který vymezuje podmínky, za kterých můžete, odmítnout přijetí pacienta do péče, resp. ukončit péči o pacienta (viz § 48 zákona o zdravotních službách). Úplný výčet případů, ve kterých může poskytovatel ukončit péči o pacienta, pak vylučuje využití jiných způsobů ukončení smlouvy o péči o zdraví s výjimkou případu uplatnění výhrady svědomí (§ 50 odst. 2 zákona o zdravotních službách). Smluvní volnost je tak v oblasti odmítnutí přijetí pacienta do péče či jejího ukončení i nadále značně limitována zákonem o zdravotních službách. 

Odpovědnost za škodu při poskytování zdravotních služeb 

Smluvní základ poskytování péče o zdraví v případě poskytování zdravotních služeb má význam i pro spory z odpovědnosti za škodu způsobenou při jejich poskytování. 

Nový občanský zákoník rozlišuje náhradu škody způsobené porušením zákonné povinnosti a porušením smluvní povinnosti. Pro vznik povinnosti nahradit škodu způsobenou jinému porušením zákonné povinnosti se v souladu s § 2910 občanského zákoníku vyžaduje zavinění. Naproti tomu odpovědnost za škodu způsobenou porušením smluvní povinnosti je v souladu s § 2913 občanského zákoníku objektivní, a zavinění se tedy pro její vznik nevyžaduje. O absolutní odpovědnost však pochopitelně nejde a § 2913 odst. 2 občanského zákoníku upravuje liberační důvody, na jejichž základě se škůdce může povinnosti škodu nahradit zprostit. 

8. Druhy smluvních vztahů s porodnicí

Pokud chcete doprovázet své klientky do porodnice a nebýt u jejich porodu v pozici pouhého konzultanta, ale porod i vést, je nutné s porodnicí uzavřít nějaký smluvní vztah. V úvahu připadá nějaká forma pracovněprávního vztahu (nejčastěji v podobě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti) nebo smlouva o pronájmu prostor (o té nám není známo, že by byla využívána a dle našeho názoru by bylo vhodné ji výslovně zakotvit do legislativy, ačkoliv jí prakticky nic nebrání). 

Co by ve smlouvě mělo být upraveno? 

  1. Povinné služby a zavedení na oddělení 

Ze strany nemocnic mohou být vyžadovány povinné služby (např. v minimálním rozsahu měsíčně) anebo alespoň ze začátku kvůli orientaci na oddělení a seznámení se s ostatním personálem. Vždy zvažte, co je ve vašich časových možnostech, aby se nestalo, že nebudete moct dostát svým závazkům. 

  1. Vaše postavení mezi ostatním personálem 

Je vhodné ve smlouvě definovat, co vše můžete vykonávat samostatně a k čemu již musíte volat lékaře. 

  1. Standardy péče 

Zde je vhodné mít ve smlouvě zakotveno, zda jsou pro vás závazné interní dokumenty a pravidla, případně v jakém rozsahu. Je možné také například zakotvit závaznost a dodržování některých mezinárodních standardů, například podle WHO. 

  1. Finanční stránka 

Nejdůležitější částí smlouvy bude finanční stránka vašeho vztahu s porodnicí. Porod ve zdravotnickém zařízení je hrazen zdravotní pojišťovnou, je na vás, zda si dohodnete s nemocnicí například hodinovou mzdu. 

  1. Vedení zdravotnické dokumentace 

V případě, že vedete klientkám vlastní zdravotnickou dokumentaci například v těhotenských poradnách před samotným porodem, je vhodné mít se spolupracující nemocnicí dohodnutý způsob, jakým budete tuto zdravotnickou dokumentaci předávat či sdílet při příjezdu do porodnice. 

  1. Předání rodící ženy v případě, že dorazí vaše klientka 

Jedná se sice o nepříliš pravděpodobnou situaci, ale v případě, že máte službu v nemocnici a věnujete se rodící ženě, může přijet s rozjetým porodem také vaše klientka. Pro tento případ je vhodné mít ve smlouvě zakotveno, jak se bude postupovat (jestli předáte rodící ženu jiné porodní asistentce a půjdete se věnovat své klientce, nebo jinak). Zároveň je vhodné tuto možnost mít upravenou ve vaší smlouvě s klientkou. 

9. Přílohy

Přehled zákonů a jiných právních předpisů 

Sdělení č. 96/2001 Sb. m. s., Úmluva o lidských právech a biomedicíně 

Usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 

Zákon č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 

Zákon č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole (kontrolní řád)  

Vyhláška č. 92/2012 Sb., vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče 

Vyhláška č. 255/2012 Sb., Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 

Přehled judikatury 

K otázce informovaného souhlasu 

Nález Ústavního soudu ze dne 2. 1. 2017, sp. zn. I. ÚS 2078/16 

Nález Ústavního soudu ze dne 18. 5. 2001, sp. zn. IV. ÚS 639/2000 

Konovalová proti Rusku (Evropský soud pro lidská práva) 

K otázce negativního reversu 

Nález Ústavního soudu ze dne 21. 3. 2017, sp. zn. IV. ÚS 3526/16 

K otázce ukončení hospitalizace v porodnici (ambulantní porod) 

Hanzelkovi proti České republice (Evropský soud pro lidská práva)