ProCam

Procedural rights observed by the Camera – Audiovisual recording of interrogations in the EU

Cíle projektu:

 • mapování vztahu mezi využíváním audiovizuálního záznamu u výslechu a dodržováním práv obžalovaných (zejména patřících do některé ze skupin zranitelných osob) s ohledem na doporučení Komise č. C (2013) 8178/2 (S3§13)
 • zjištění role kamerového záznamu při zajišťování práv garantovaných směrnicí č. 2013/48
 • identifikace dobré praxe využívaní kamerových záznamů u výslechu napříč státy Evropské unie
 • porozumění případných obav z využívání kamerových záznamů

Aktivity:

 • analýza mezinárodních standardů
 • průzkum existující praxe napříč státy Evropské unie
 • výzkum právního rámce a postoje zainteresovaných osob 5 členských zemí
 • výměna zkušeností mezi jednotlivými státy
 • komparace právní regulace a praxe členských států
 • zkoumání implementace doporučení Komise
 • prezentace případů dobré praxe a reformních návrhů
 • šíření zjištění v Evropském Parlamentu

Projekt koordinuje Maďarský helsinský výbor a je podpořen Evropskou komisí.